Stypendia MNiSW dla studentów


STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021


Student Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia powinien złożyć swoją kandydaturę Rektorowi za pośrednictwem Dziekana wydziału, którego jest studentem.


Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów regulują przepisy:


1. Warunki przyznawania stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim 2019/2020 zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021).

(nie dotyczy studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia).


Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe 

uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września 2020 roku.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 


Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.


Stypendium nie przysługuje studentowi:

 1. jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 2. posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


2. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Rodzaje znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami lub znaczących osiągnięć sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium ministra oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. rozporządzenie.


3. Procedura i termin składania wniosku o przyznanie stypendium ministra dla studentów

 1. Student w celu ubiegania się o stypendium ministra przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi za pośrednictwem Dziekana wydziału, którego jest studentem.
 2. Student ma obowiązek:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej,
 • dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia oraz oświadczenie zgodnie z powołanym rozporządzeniem,
 • oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r.,
 • złożyć wniosek wraz z dokumentami w formie elektronicznej we właściwym dziekanacie do 10 października 2020 r.
 1. Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra jest Rektor Politechniki Koszalińskiej, który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 25 października 2020 r., w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra.

 

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania znajdują się na stronie MNiSW pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020