Stypendia MEiN dla studentów

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023


Student Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia powinien złożyć swoją kandydaturę Rektorowi za pośrednictwem Dziekana wydziału, którego jest studentem.


Zasady przyznawania stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów regulują przepisy:


1. Warunki przyznawania stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

Stypendium na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim 2021/2022 zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2022/2023).

(nie dotyczy studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia).


Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub
 • osiągnięcia sportowe 

uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium.

do dnia 30 września 2022 roku.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 


Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.
 

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

O stypendium nie może ubiegać sie student, którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, studiów II stopnia przekracza 7 semestrów).


2. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Rodzaje znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami lub znaczących osiągnięć sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium Ministra Edukacji i Nauki oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. rozporządzenie.


3. Procedura i termin składania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

 1. Student w celu ubiegania się o stypendium przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi za pośrednictwem Dziekana wydziału, którego jest studentem.
 2. Student ma obowiązek:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej,
 • dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia oraz oświadczenie zgodnie z powołanym rozporządzeniem,
 • oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r.,
 • złożyć wniosek wraz z dokumentami w formie elektronicznej we właściwym dziekanacie do 14 października 2022 r.
 1. Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest Rektor Politechniki Koszalińskiej, który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium w terminie do 25 października 2022 r., w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra.

 

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania znajdują się na stronie MEiN pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2022-2023