Jak dbamy na uczelni o równouprawnienie?
Opublikowano 26.03.2024 14:41

Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej dzielą się doświadczeniami związanymi z opracowaniem i wdrażaniem Planu Równości Płci. Uczelnia jest pierwszą instytucją publiczną w Koszalinie, która opracowała taki dokument.

Podczas wtorkowego spotkania w sali senatu Politechniki Koszalińskiej o pracach nad Planem Równości Płci przedstawiciele uczelni rozmawiali z członkami lokalnej grupy URBACT dla projektu „GenProcure – Uwzględnienie kwestii płci w zamówieniach publicznych”. 

Lokalna Grupa URBACT zrzesza przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z miastem i uczestniczy w działaniach związanych z równością płci. Celem grupy jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w miastach, doskonalenie polityki miejskiej oraz poprawa skuteczności polityki spójności.

Projekt „GenProcure – Uwzględnienie kwestii płci w zamówieniach publicznych” z założenia dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji. Jednym z działań w ramach projektu jest wdrażanie idei zamówień publicznych wrażliwych na płeć, gdzie poprzez dostawy towarów, usług i robót dla sektora publicznego zarówno zamawiający jak i wykonawcy zgadzają się, że powinny one przyczyniać się do zmniejszenia nierówności.

W trakcie spotkania przewodniczący uczelnianej komisji ds. równości, dr hab. Przemysław Majchrzak, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i przedstawicielka zespołu ds. języka równości, dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz, opowiedzieli o procesie tworzenia dokumentu i własnych doświadczeniach związanych z pracami nad planem. Przedstawiciele uczelnianej komisji poruszyli kwestie dotyczące nie tylko równości płci, ale i równości w szerszym kontekście (dotyczącej wieku, wyznania, narodowości niepełnosprawności, języka i komunikacji). W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Krzysztof Wasilewski prof. PK, prorektor ds. kształcenia jak i również Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej i prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Przypomnijmy, że zapisy Planu Równości Płci dotyczą dbania o równouprawnienie, przeciwdziałania dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a także zwiększanie świadomości społeczności akademickiej w zakresie niekorzystnych i szkodliwych postaw oraz ich korygowanie. Uczelnia wspiera różnorodność, wyrównywanie szans, zapewnia pomoc w doświadczanych trudnościach. Plan Równości Płci Politechniki Koszalińskiej zawiera pogłębioną analizę aktualnego stanu uczelni w zakresie równości płci.

Celem działań jest dbanie o równouprawnienie i przeciwdziałanie dyskryminacji, która może mieć różne podłoże (wiek, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania polityczne, orientacja seksualna itd). Plan jest działaniem przewidzianym na lata 2022-2025. Zawiera zobowiązanie do przeznaczenia odpowiednich środków na jego wdrożenie oraz na rozwijanie potrzebnej do tego wiedzy eksperckiej. Zakłada też organizację szkoleń dotyczących równości płci i uprzedzeń, których podłożem może być płeć.

Dokument został poddany konsultacjom, a po zaakceptowaniu przez Senat uczelni oraz po podpisaniu przez panią rektor, został opublikowany na stronie internetowej uczelni. Plan będzie modyfikowany i uzupełniany.

Więcej o Planie Równości Płci:

https://tu.koszalin.pl/kat/1598/plan-rownosci-plci

https://politechnika.koszalin.pl/art/2097/powstaje-plan-rownosci-plci-dla-politechniki-koszalinskiej

https://politechnika.koszalin.pl/art/2118/w-trosce-o-rownosc

fot. Wojciech Szpak/ Politechnika Koszalińska