Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Horyzont 2020

                                                                                                                                        

 

HORYZONT 2020

 

1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2020 r.

 

Horyzont 2020 - Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności to największy program, który na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczył ok 80 mld eur. Jego celem jest przede wszystkim przekształcanie odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Skupia on w sobie wszystkie dotychczasowe, największe unijne mechanizmy finansowania badań naukowych i innowacji, w tym:

 • Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych
  i rozwoju technologicznego (7. PR);
 • Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP);
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Opiera się na trzech podstawowych filarach:

 

           
 

Doskonała baza naukowa

 

Wiodąca pozycja w przemyśle

 

Wyzwania społeczne

 
 

- Europejska Rada ds. Badań  
  Naukowych

- Przyszłe i powstające technologie

- Akcje Marie Curie

- Infrastruktury badawcze

 

- Wiodąca pozycja w zakresie  
   technologii wspomagających
   i przemysłowych

- Dostęp do finansowania ryzyka

- Innowacje w MŚP

 

- Zdrowie, zmiany demograficzne

  i dobrostan,

- Bezpieczna żywność, zrównoważone 
  rolnictwo, zasoby wodne,

- Bezpieczna, czysta i efektywna
  energia

- Inteligentny, ekologiczny
  i efektywny transport

- Działania w dziedzinie klimatu,
  efektywna gospodarka surowcami

- Integracyjne, innowacyjne
  i bezpieczne społeczeństwa

- Bezpieczne społeczeństwo –
  ochrona wolności i bezpieczeństwa
  Europy i jej obywateli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

które uzupełnione są przez dwa cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa;
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,

oraz działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i Wspólnotowego Centrum Badawczego.

Uczestnikiem programu mogą być podmioty prawne mające siedzibę
w państwie członkowskim lub stowarzyszonym, takie jak:

 • uczelnie wyższe;
 • jednostki naukowe prowadzące badania i opracowujące nowe rozwiązania;
 • osoby  fizyczne zainteresowane głównie wyjazdami stypendialnymi;
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa;
 • ośrodki badawcze;
 • partnerstwa publiczno-prywatne.

W projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 mogą brać udział także podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy przy założeniu, iż uczestnictwo podmiotu z danego kraju uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący oraz, iż takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim.

 

W ramach programu Horyzont 2020 można realizować trzy rodzaje projektów:

1.  Projekty badawczo-innowacyjne - mające na celu ustalenie nowej wiedzy i/lub w celu zbadania możliwości wprowadzenia nowych lub ulepszonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Taki projekt może obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój technologii, testowanie
i sprawdzanie poprawności na prototypie w małej skali w laboratorium lub symulowanym środowisku.

2.  Projekty innowacyjne - dotyczą działań bezpośrednio nastawionych na rozwój produkcji i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Mogą one obejmować prototypowanie, testowanie, demonstrację
i pilotaż, rozwój produktów do dużej skali oraz powielanie rynkowe. 

3.   Projekty koordynacyjne i wspierające - czyli działania towarzyszące, takie jak normalizacja, rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości i komunikacji, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi wsparcia, dialog polityczny i wymiana doświadczeń i badań.

 

W programie Horyzont 2020 utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

 • realizacja projektów w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z co najmniej 3 partnerów pochodzących z 3 państw członkowskich UE, bądź państw stowarzyszonych;
 • aplikacja może dotyczyć tylko innowacyjnych pomysłów w skali europejskiej;
 • we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA);
 • najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej;
 • jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów;
 • podstawowe kryteria oceny  to doskonałość, oddziaływanie
  i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość);
 • wniosek będzie składany na dane ogłoszenie konkursowe;
 • złożenie wniosku będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

W programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy
i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców
i innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez wprowadzenie m.in.:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników
  • podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych  – do 100% kosztów kwalifikowanych;
  • dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%);
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych;
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania;
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie
  w projekcie;
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta;
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy;
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom;
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

 

Przygotowując projekt w ramach programu Horyzont 2020 należy pamiętać, że dobry wniosek to wniosek zgodny z WP i spełniający określone kryteria, przygotowany zgodnie z wytycznymi KE, z wyraźnie zaakcentowanymi kluczowymi elementami oraz napisany prostym, poprawnym, zrozumiałym językiem.

 

 

Zachęcam do udziału w projektach w ramach programu Horyzont 2020.
Wiąże się to bowiem z wieloma nieocenionymi korzyściami, tj.:

 • pozyskiwanie dofinansowania na badania;
 • dostęp do najnowszych wyników badań;
 • szansa na realizację badań z najlepszymi zespołami;
 • wysoki prestiż naukowy.

 

 

Przydatne strony internetowe:

 • CORDIS Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju:

http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/checklist01_pl.html

 

 • EURAXESS Informacje dla polskich naukowców i instytucji:

http://www.euraxess.pl/

 

 • Strona KE na temat H2020:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

 • Programy Pracy :

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15

 

 • Kalendarz szkoleń, dni informacyjnych:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/573%20550/

 

 • Participant Portal:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl