Przedłużenie składania ofert w przetargu na dzierżawę gruntów pod elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę w Kurowie
Opublikowano 31.01.2023 07:57

Politechnika Koszalińska przedłuża termin składania ofert do dnia 21 lutego br. do godz.10. Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego br. o godz. 12. Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Politechniki Koszalińskiej, pod budowę i eksploatację 4 elektrowni wiatrowych i farmy fotowoltaicznej.

 1. Przedmiot przetargu

 2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Politechniki Koszalińskiej, oznaczonej jako działka nr 85/1 o powierzchni 39,57 ha, położonej w Kurowie, gmina Bobolice, województwo zachodniopomorskie, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację 4 elektrowni wiatrowych i farmy fotowoltaicznej.

 3. W chwili obecnej cała działka obsadzona jest wierzbą energetyczną (ostatni zbiór w 2021 roku). Przyszły dzierżawca będzie zobligowany do usunięcia nasadzeń we własnym zakresie i na własny koszt.

 4. Dla nieruchomości tej VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą nr KO1I/00043655/1.

 5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „GOZD” dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd (uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach nr XVI/141/12 z 15.03.2012r.; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25.04.2012r. poz. 924), przedmiotowa działka wchodzi w skład terenu oznaczonego jako:

 • tereny rolne – oznaczone symbolem przeznaczenia 6R

 • tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami – oznaczone symbolem przeznaczenia 6R, 6.3.EW, 6.4.EW, 6.5.EW, 6.6.EW,  - informujemy, że działki pod elektrownie wiatrowe nie są wydzielone.

 1. Na podstawie Uchwały nr XXXIV/286/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 04.11.2021r. burmistrz Bobolic przystąpił do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”GOZD”, części gminy Bobolice, obejmujący wskazaną działkę, w kierunku możliwości lokowania na terenach rolnych, m.in. instalacji technicznych służących do uzyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń i systemów służących do jej magazynowania i przesyłania, takich jak np. systemy paneli fotowoltaicznych oraz magazyny energii.

 2. Cenę wywoławczą za czynsz roczny docelowy ustala się na kwotę : 1.376.456,50 zł netto, słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć zł 50/100.

 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią projektu umowy dzierżawy.

 

 1. Warunki przetargu

Przetarg na dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie art. 37 ust. 1 i 4, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz uchwały Rady Uczelni nr 6/2021 z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kurowo:

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100, przed terminem otwarcia ofert, o którym mowa w pkt. 2, na konto Politechniki Koszalińskiej nr 81 1140 2118 0000 3101 9600 2016, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Tytuł wpłaty wadium powinien brzmieć: „Wadium na dzierżawę gruntów pod budowę i eksploatację 4 elektrowni wiatrowych i farmy fotowoltaicznej Kurowo”. Za termin wpłaty uważa się datę uznania środków na rachunku bankowym Politechniki Koszalińskiej.

 2. Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się o godz. 12-tej w dniu 01.02.2023r. w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, budynek A, w sali Nr 409.

 3. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór Oferenta nastąpi na podstawie najwyższej ceny. Wyniki rozstrzygnięcia, wraz z protokołem z posiedzenia komisji, zostaną przekazane oferentom drogą elektroniczną w terminie tygodnia od dnia otwarcia ofert.

 4. Zawarcie umowy z oferentem wygrywającym przetarg nastąpi po uzyskaniu zgody Prokuratorii Generalnej RP na dysponowanie nieruchomością przez Wydzierżawiającego. W wyniku procedur uzyskiwania zgody na transakcję w Prokuratorii Generalnej, ostateczna treść umowy może się różnić od wzoru umowy.

 5. Oferent wyłoniony w wyniku przetargu, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od uzyskania akceptacji warunków umowy przez Prokuratorię Generalną RP i Oferenta. Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawy nieruchomości. W razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 6. Organizator przetargu może go odwołać lub unieważnić, podając informację o przyczynach jego odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

 7. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji PK – tel. 94 34 78 550; e-mail: andrzej.hamerla@tu.koszalin.pl

 

 1. Oferta

 2. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opisanych „Oferta na dzierżawę gruntów pod budowę i eksploatację 4 elektrowni wiatrowych i farmy fotowoltaicznej Kurowo” należy składać w kancelarii Uczelni przy ul. Śniadeckich 2, budynek B (poziom 0) w terminie do godz. 10-tej w dniu 01.02.2023 r.

 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

 4. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, nr NIP lub REGON;

 5. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

 6. aktualny, na datę składania oferty, odpis z właściwego rejestru CEiDG i KRS (jeżeli dotyczy);

 7. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

 8. oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub połączenia;

 9. określenie wysokości proponowanej stawki czynszu dzierżawy netto.

 10. uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, przedmiotem przetargu, projektem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Niniejsze ogłoszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostaje opublikowane stronie internetowej pod adresem: https://bip.tu.koszalin.pl/30868/30868/

 

 

KANCLERZ

POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

dr inż. Artur Wezgraj