Rozpoczyna się VI edycja programu Legia Akademicka
Opublikowano 26.11.2022 11:07

Rozpoczynamy zapisy do VI edycji programu Legia Akademicka.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.03.2023, a zajęcia teoretyczne odbędą się w miesiącu kwietniu i maju 2023.

Wstępne zgłoszenie można zarejestrować wysyłając mail do koordynatora programu, który będzie zawierał imię i nazwisko, nr telefonu, mail oraz deklarację modułu (podstawowy, podoficerski).

Koordynator programu:
Wojciech Sokołowski
pok. 2-5D, Śniadeckich 2, budynek D
tel. 94-3486-700 691404115
wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl


Informacje o szóstej edycji programu Legia Akademicka:

Zgodnie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii moduł podstawowy zostaje zastąpiony szkoleniem podstawowym w wymiarze do 28 dni zakończonym przysięgą wojskową o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Szkolenie podstawowe dla studentów realizowane jest w przerwie międzysemestralnej. Jeżeli student ma taką możliwość może odbyć szkolenie w dowolnym terminie składając akces do odbycia szkolenia w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Kształcenie w module podoficerskim realizowane jest w uczelniach wyższych w ramach Szkoły Legii Akademickiej w postaci szkolenia teoretycznego (15h) w trakcie roku akademickiego oraz części praktycznej (21 dni) realizowanej w przerwie międzysemestralnej. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do reaktora uczelni w której realizowane jest szkolenie. Do wniosku dołącza zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Wniosek o przystąpienie do części praktycznej student składa do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Do wniosku dołącza zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym. Kształcenie w module oficerskim realizowane jest w uczelni wojskowej, w trakcie przerwy międzysemestralnej i trwa łącznie nie mniej niż 62 dni.

Student (podoficer rezerwy) wniosek o przystąpienie do modułu oficerskiego składa w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Absolwenci uczelni (żołnierze rezerwy) mają możliwość składania wniosków do Szkoły Legii Akademickiej w kolejnych modułach jeżeli szkolenia rozpoczęli podczas studiów.

Oficer lub podoficer rezerwy na swój wniosek może zostać skierowany na szkolenie specjalistyczne pozwalające uzyskać nową specjalność wojskową.