Odnawialne Źródła Energii
Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie: rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w energetyce odnawialnej, uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych wspierających wykorzystanie OZE, przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Słuchacze zdobędą również praktyczne umiejętności w zakresie oceny energetycznej budynków, z uwzględnieniem pokrycia potrzeb energetycznych poprzez odnawialne źródła energii, nadające im kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Art. 17, pkt. 3b. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków).

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu odnawialnych źródeł energii i certyfikacji energetycznej budynków.

Charakter studiów: Studia kwalifikacyjne

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku.

Opis kwalifikacji (umiejętności) i uprawnień uzyskanych po zakończeniu studiów: Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Art. 17, pkt. 3b. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków) uprawniające do wpisu do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Program studiów - siatka studiów 

KONTAKT:
Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka  15-17, 75-620 Koszalin
tel. (94) 34-78-460, 
e-mail: kazimierz.slawinski@tu.koszalin.pl


ZASADY REKRUTACJI:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów :

  • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 2 zdjęciami
  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia dowodu osobistego;
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 104H, ul. Racławicka (od poniedziałku do  piątku w godzinach od 10 do 13) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
z dopiskiem: „dr inż. Kazimierz Sławiński  - Studia Podyplomowe OZE”

(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


ZASADY NABORU:
Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy (minimum 12 słuchaczy).

  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.
  •  Wykładowcy:  nauczyciele akademiccy Politechniki  Koszalińskiej 
  • Opłata za studia: Łącznie: 3400 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego: -  1700 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem-  1700 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach  (w uzasadnionych przypadkach) 
  • Kierownik Studiów: dr inż. Kazimierz Sławiński

Czas trwania studiów: Studia dwusemestralne
Warunki ukończenia: Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Załączniki

Nazwa
Odnawialne Źródła Energii_program_studiow_podyplomowych_2020_2021.pdf pobierz