Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Ogłoszenie Rady Uczelni

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz § 24 ust. 2 pkt 5) Statutu Politechniki Koszalińskiej, Rada Uczelni przystępuje
do procedury wyłonienia osób, które wskaże jako kandydatów na rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 – 2024.

Stosownie do warunków określonych w § 16 ust. 1 Statutu, o stanowisko rektora może ubiegać się  osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Rada Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat Politechniki Koszalińskiej, wskaże Komisji Wyborczej kandydatów na rektora spośród pretendentów spełniających warunki, którzy zgłosili chęć kandydowania. Wskazanie dokonane zostanie na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu i wyniku rozmowy z pretendentem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu i e-mail.
 2. Notę biograficzną opisującą osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki menadżerskiej pretendenta.
 3. Opis koncepcji rozwoju Politechniki Koszalińskiej, którą pretendent chciałby wdrażać jako rektor (nie więcej niż 12 tys. znaków).
 4. Opis sposobu zarządzania Uczelnią (nie więcej niż 5 tys. znaków).
 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez pretendenta warunków art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych;
 2. oświadczenie o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie, że nie był karany karą dyscyplinarną;
 1. oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm), nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora (dla pretendentów spoza Uczelni).
 1. Dokumenty i zaświadczenia potwierdzające uzyskanie certyfikatów lub ukończenie kursów podnoszących kwalifikacje, np. określające poziom umiejętności językowych, zarządczych lub innych.

Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą elektroniczną  na adres rada.uczelni@tu.koszalin.pl  w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. Wszystkie przedstawione dokumenty powinny mieć format .pdf. Rada Uczelni po otrzymaniu poczty ze zgłoszeniem, niezwłocznie przesyłką zwrotną potwierdzi jego odebranie.

Rada Uczelni, po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją zaprosi kandydatów na  rozmowę, podczas której umożliwi im szczegółowe zaprezentowanie koncepcji rozwoju oraz omówienie kluczowych zagadnień z obszarów bieżącego i strategicznego zarządzania Uczelnią. Po odbyciu wszystkich spotkań oraz zaopiniowaniu przez Senat Politechniki Koszalińskiej kandydatów na rektora, Rada Uczelni, w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym wskaże Uczelnianej Komisji Wyborczej podejmując Uchwałę, jednego lub kilku kandydatów oraz opublikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Uczelni
                                                                                                  Politechniki Koszalińskiej
                                                                                                         mgr Piotr Huzar

 

 

                             

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl