Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

 

 

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

 

Zgodnie z   Regulaminem nagród dla pracowników PK ”, zaopiniowane i zweryfikowane wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich powinny wpłynąć do Działu Nauki w terminie do 30 czerwca br..

Druki wniosków na nagrody indywidualne i zespołowe oraz oświadczenia można pobrać poniżej.

Załącznik Nr 1

Załączniki Nr 1a,b,c,d

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

 

Ordery i oznaczenia państwowe i medale resortowe

 

 

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania MNiSW

UWAGA!

28 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64).

Wejście w życie powołanego wyżej rozporządzenia wprowadza następujące zmiany:

 1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,

 2. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,

 3. nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

 

Treść rozporządzenia

Wzór wniosku  o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

Wzór wniosku o nadnie orderu lub odznaczeniea innego niz Medal o Długoletnią służbę

 

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.);

 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743,  z późn. zm.);

 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.). 

 4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm);

 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2012. 518).

Informacje ogólne

 1. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:
  Orderu Orła Białego – najwyższego orderu Rzeczypospolitej Polskiej, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej;
  Orderu Odrodzenia Polski - jest to nagroda za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
  Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami;
  Krzyża Zasługi - jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
  Medalu Za Długoletnią Służbę - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 2. Proponowany termin składania wniosków: do 31 marca danego roku kalendarzowego.

 3. Odbiór odznaczeń państwowych (za okazaniem upoważnienia orderów):  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Biuro Ministra, pokój nr 208.

Wymagana dokumentacja w sprawie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego.

 1. Pismo przewodnie z podaniem załączników, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.

 2. Kopia  protokołu z posiedzenia uczelnianej komisji do spraw orderów i odznaczeń lub wyciąg
  z protokołu z posiedzenia senatu.

 3. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia sporządzony na właściwym  formularzu
  We wniosku:
  - w uzasadnieniu (pozycji nr 18 formularza) o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi (nie należy dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem);
  - w uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zgodnie wymogami określonymi w § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
  1)     po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (I stopień);
  2)     po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (II stopień);
  3)     po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (III stopień).
  Wskazane jest podanie daty dziennej początku zatrudnienia;
  - bezpośrednio pod pozycją nr 18 należy wpisać nazwę jednostki sporządzającej wniosek, umieścić jej pieczęć oraz pieczęć i podpis wnioskującego;
  - pozycja nr 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek. Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione, niepodpisane "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz z ustawy o orderach i odznaczeniach, z powyższym zapytaniem może występować organ administracji rządowej wykonujący zadania publiczne (MNiSW);
  - nie należy wypełniać pozycji: "nr rejestru" i "nr pozycji w notatce lub wykazie" (pierwsza strona wniosku) oraz pozycji: nr 20, nr 21 i nr 22;

 4. Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.

 5. Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.

Notatkę i wykaz należy przesłać w formie pisemnej i na nośniku CD w programie Microsoft Word.

Wręczanie nadanych odznak orderów i odznaczeń.

Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach  (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm), odznaki orderów i odznaczeń wręcza Prezydent RP. W imieniu Prezydenta odznaki orderów i odznaczeń mogą wręczać osoby uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy, którymi według art. 2 ust. 3 powołanej wyżej ustawy są;

Prezes Rady Ministrów,

ministrowie,

kierownicy urzędów centralnych,

wojewodowie.

Prezydent może upoważnić inne osoby do wręczenia odznak orderów i odznaczeń w jego imieniu.

Sposób wręczania odznak orderów i odznaczeń reguluje ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.).

 

wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

 

 

      Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Wnioski dotyczące przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2013, należy składać do Działu Nauki .

Podstawa prawna: Rozporządzenie (nowe) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich - treść

Wzory wniosków o nagrody indywidualne i zespołowe wraz z informacją o prawidłowym wypełnianiu znajdują się poniżej:

druk wniosku o nagrodę MNiSW

   

    

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl