PROFIL PRAKTYCZNY

4-letnie (stacjonarne) I stopnia (inżynierskie)

Kierunek Ochrona Klimatu to pierwsze tego typu kompleksowe studia w Polsce. Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów potrafiących umiejętnie kształtować nasze otoczenie w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu.

Studia te łączą w sobie elementy kierunków przyrodniczych oraz technicznych. Dzięki atrakcyjnym formom kształcenia pozwalają one na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, kandydaci mogą zapoznać się także z metodyką prac laboratoryjnych, terenowych oraz projektowych.

Ze względu na praktyczny charakter studiów, umożliwiają one także zapoznanie się z najnowszymi technologiami ochrony klimatu, nie tylko z perspektywy „szkolnej ławy”, ale także bezpośrednio podczas praktyk w instytucjach państwowych, otoczeniu gospodarczym oraz w jednostkach badawczych.

Absolwenci kierunku Ochrona Klimatu to przede wszystkim przyszła kadra specjalistów potrafiących umiejętnie gospodarować zasobami środowiska tak, aby wszyscy mogli korzystać z niego w sposób zrównoważony. To także przyszli inżynierowie biorący udział w kształtowaniu rozwoju miast, obszarów rolnych i leśnych oraz środowiska naturalnego.

Ze względu na praktyczny profil studiów, przyszli absolwenci mogą liczyć na pracę w biurach projektowych, instytutach badawczych, specjalistycznych laboratoriach oraz w jednostkach administracji państwowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • administracja państwowa i samorządowa
  • specjalistyczne laboratoria badawcze
  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
  • placówki służby meteorologicznej i hydrologicznej
  • biura projektowe
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Urzędy Morskie
  • Lasy Państwowe
  • Parki Narodowe

Program studiów na kierunku Ochrona Klimatu na pierwszym stopniu o profilu praktycznym.
Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ochrona Klimatu.