Awans naukowy pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Opublikowano 25.06.2021 12:12

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą z dnia 23 czerwca 2021 r. nadała dr. inż. Czesławowi Suchockiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego ,,Badania eksperymentalne nad wykorzystaniem informacji radiometrycznej i geometrycznej chmury punktów z pomiaru TLS w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych".

Dr hab. inż. Czesław Suchocki ukończył studia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2004 pracuje na Politechnice Koszalińskiej. Jest pracownikiem Katedry Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji).

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Czesława Suchockiego od wielu lat dotyczą wykorzystania technologii naziemnego skaningu laserowego (Terrestrial Laser Scanning – TLS) w inżynierii lądowej, zwłaszcza zastosowania TLS w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych. TLS dzięki zdalnemu i szybkiemu pozyskiwaniu danych o wysokiej dokładności, bardzo dobrze sprawdza się w pomiarach kontrolnych i diagnostycznych obiektów budowlanych, w inwentaryzacji zabytków oraz w badaniach archeologicznych. W ostatnich latach technologia TLS stała się jednym z kluczowych sposobów pozyskiwania danych, która w myśl pomiarów NDT (Non Destructive Testing) wykorzystywana jest w inżynierii lądowej i w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Innowacyjnością w badaniach realizowanych przez dr. hab. inż. Czesława Suchockiego było wykorzystanie informacji radiometrycznej chmury punktów w wykrywaniu defektów w obiektach budowlanych. Dr hab. inż. Czesław Suchocki jest autorem lub współautorem 15 artykułów naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports posiadających Impact Factor, 30 nie posiadających IF oraz 4 rozdziałów w monografiach naukowych.

Odbył 3 naukowe staże zagraniczne w:

• Vilnius Gediminas Technical University, Department of Geodesy and Cadastre, Wilno – Litwa;

• Slovak University of Technology in Bratislava, Department of Surveying

• Lviv Polytechnic University, Institute of Geodesy, Lwów – Ukraina.

W roku 2018 był kierownikiem projektu badawczego Miniatura 1 pt. Intensywność odbicia wiązki lasera jako dodatkowy atrybut w diagnostyce obiektów budowlanych, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W roku 2019 pozyskał środki na zakup naziemnego skanera laserowego w ramach grantu na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, nt. Wykorzystanie techniki naziemnego skaningu laserowego do badania stanu technicznego obiektów budowlanych, grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. inż. Czesław Suchocki wykazuje się istotną aktywnością naukową, współpracując z wieloma naukowymi jednostkami w kraju i za granicą.