Zarejestruj się na IRK / Wypełnij formularz osobowy i zapisz się na wybrany kierunek


Rejestracja na wybrany kierunek studiów jest możliwa jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Przed wyborem kierunku należy w zakładce „Wykształcenie” wypełnić wymagane pola, a następnie kliknąć w „Zapisz i dodaj dokument”. Po otwarciu nowej strony trzeba wpisać informacje o dokumencie. W przypadku,  gdy nie masz jeszcze dokumentu, postępujesz zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie.
Pozostałe informacje uzupełnisz po otrzymaniu dokumentu.


Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.

Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

  • wypełnić drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka,
  • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia), a także dołączyć skany tych dokumentów,
  • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy),
  • wgrać kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektroniczne (brak zdjęcia uniemożliwi wydruk części dokumentów, niezbędnych do przyjęcia na studia)

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.


POBIERZ >> Zasady przyjęć II stopień 24-25

POBIERZ >> ZALACZNIK_do_Uchwaly_60_2023_Zasady_przyjec_2024_2025