Wydział Humanistyczny realizuje Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją
Opublikowano 28.11.2023 11:18

Z inicjatywy Wydziału Humanistycznego (WH) Politechniki Koszalińskiej, pod koordynacją dra hab. Michała Polaka, prof. PK, dziekana WH, powstaje koszalińskie „Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją” które jest częścią realizacji „Studiów nad dziejami polskiej emigracji”.

Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Kwota dofinansowania to ponad 911 tysięcy złotych. Program ruszył z końcem października br. i potrwa 36 miesięcy – do końca października 2026 r.

– Podstawowym jego celem jest organizacja Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją Politechniki Koszalińskiej – wyjaśnia prof. Michał Polak. – Ale to nie wszystko. W ramach tych działań zrealizowane zostaną również inne zadania.

Chodzi o działalność naukową nakierowaną na badanie przeszłości i teraźniejszości polskiego uchodźstwa i emigracji w różnych regionach świata oraz popularyzowanie wiedzy o Polonii, Polakach i osobach polskiego pochodzenia poprzez opracowywanie materiałów źródłowych i udostępnianie ich szerszemu gronu zainteresowanych – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

– Ważnym obszarem realizacji projektu będzie: szeroko pojęta popularyzacja badań w formie konferencji, publikacji i wystaw tematycznych oraz organizacja dwóch konferencji naukowych na temat stanu badań nad uchodźstwem niepodległościowym i wkładem badaczy koszalińskich w ten obszar nauki – dodaje prof. Michał Polak.

Wydział Humanistyczny będzie organizatorem wydarzeń edukacyjnych i popularyzatorskich skierowanych do szerokiego grona odbiorców w regionie, kraju i poza jego granicami. Powstanie katalog zbiorów źródeł pozyskanych przez pracowników WH i podarowanych przez partnerów krajowych i zagranicznych wydziału.

Projekt obejmuje także przygotowanie portalu internetowego, którego celem będzie możliwie jak najpełniejsze zaprezentowanie zbiorów Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją Politechniki Koszalińskiej.


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II"