Rektor Politechniki Koszalińskiej w Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju
Opublikowano 14.06.2021 15:03

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej odebrała dzisiaj nominację na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, powołanej przez wicepremiera Jarosława Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii.

Zadaniem nowo powołanej rady – jak podaje resort – będzie „identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan”. Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii to jeden z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu.

Kompleksowa pomoc dla biznesu

W zamierzaniu ma przynieść „wielowymiarową pomoc dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią oraz długofalowy system wspierania rozwoju gospodarczego”. Chodzi o podejmowanie zdecydowanych działań, które w przyszłości wzmocnią polską gospodarkę, aby była bardziej konkurencyjna i odporna na potencjalne kryzysy.

Plan zawiera szereg konkretnych propozycji i nowych możliwości dla biznesu ujętych w pięciu kluczowych filarach: troska o zachowanie istniejących oraz pomysły na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie inwestorów, przeniesienie administracji do sieci, tworzenie przyjaznego prawa, dialog i wspólne działanie z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, partnerami społecznymi.

Nominację na członka Rady otrzymało 30 osób, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców. – Polska może być dynamicznie, sprawnie rozwijającym się państwem, przyjaznym swoim obywatelom tylko wtedy, jeżeli jego polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca – mówił wicepremier podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Rady.

Analiza i myśl krytyczna

Zwracając się do grona naukowców Jarosław Gowin poprosił ich zarówno o radę, analizę jak i też krytyczną myśl. Wspomniał przy tej okazji o przygotowanej przez resort nowej Polityce Przemysłowej Polski, polityce wykorzystania funduszy unijnych oraz nowych rozwiązaniach dla rynku pracy. – Chciałbym, aby w atmosferze szczerego i otwartego dialogu odbywała się nasza współpraca – zadeklarował wicepremier.

Przewodniczącą gremium została Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2019-2020 i wiceminister edukacji i nauki w 2021 roku. Rada będzie organem pomocniczym ministra. Oto kilka z jej zadań: identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu; opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan; inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu; podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

W skład Rady weszli przedstawiciele dużych uczelni, silnych ośrodków, w tym wielu moich znajomych – powiedziała prof. Danuta Zawadzka po spotkaniu w ministerstwie. – Jako jedyna reprezentuję uczelnię regionalną. W krótkim wystąpieniu podziękowałam za nominację, ale też właśnie za to, że uczelnie regionalne będą miały w tym gremium swój głos. Polska to nie tylko Warszawa, duże miasta. Uważam, że w regionach tkwi ogromny potencjał rozwoju.

Dla mnie ta nominacja to przede wszystkim okazja, żeby uczyć się od najlepszych – dodała rektor Politechniki Koszalińskiej. – Siedzieliśmy z panem wicepremierem przy okrągłym stole, w gronie około dwudziestu osób. Kolejne zebranie odbędzie się już ósmego lipca, również w ministerstwie. Być może powstaną grupy robocze, które zajmą się konkretnymi zagadnieniami. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że Rada włączy się w planowanie rozwój Polski w perspektywie następnych dwudziestu pięciu lat.

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z rektor dr hab. Danutą Zawadzką, prof.PK.

 

Przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju Anna Budzanowska.

Fot. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 

W skład Rady weszli:

Dr Barbara Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Radosław Henryk Dobrowolski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Sławomir Halbryt, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, JM Rektor Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca KRUP, Dr hab. inż. prof. PB Marta Kosior-Kazberuk, JM Rektor Politechniki Białostockiej, Dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki i Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, JM Rektor Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, Prof. dr hab. Stanisław Mazur, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP, Dr hab. prof. CC Stanisław Mocek, JM Rektor Collegium Civitas, Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, Prezes ZBP, Prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Andrzej Jan Sokala, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Dr hab. prof. PWSIiP Dariusz Surowik, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego, Dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Marek Woron, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kanclerz Loży Dolnośląskiej, wiceprezes Zarządu BCC, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Zaremba, JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Rektor Politechniki Koszalińskiej, Prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.