Będziemy mieli nową doktor nauk technicznych
Opublikowano 25.11.2022 14:29

Ta praca stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy o zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. W swojej rozprawie doktorskiej mgr inż. Roksana Królak zajęła się badaniami nad możliwościami usprawnienia procesu kompostowania osadów. Komisja doktorska zaaprobowała rozprawę i wystąpiła z wnioskiem o nadanie autorowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych z wyróżnieniem.

Obrona odbyła się w piątek (25 listopada br.) na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji przed komisją doktorską dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Rozprawa wpisuje się w szerszy trend prac badawczych dotyczących zwiększenia efektywności przetwarzania osadów ściekowych. To ważna sprawa zwłaszcza w kontekście budowy gospodarki, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony, a odpady stają się surowcem wykorzystywanym m.in. do produkcji rolnej.

Autorka jest absolwentką naszej uczelni i pracuje jako kierownik robót sanitarnych w jednej z firm budowlanych. Tytuł rozprawy brzmi: „Wpływ dodatku modyfikatora obniżającego wartość ilorazu C/N na proces humifikacji podczas kompostowania”. Promotorem był dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko.

Przygotowana dysertacja jest jednym z efektów usługi badawczej realizowanej przez naszą uczelnię w ramach projektu STEP finansowanego z programu Interreg South Baltic. Partnerem projektu było przedsiębiorstwo Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. I właśnie na terenie kompostowni należącej do tej firmy autorka przeprowadziła badania terenowe.

Motywacją do ich podjęcia była potrzeba optymalizacji procesu kompostowania oraz osiągnięcia wydajnej i skutecznej metody produkcji kompostu. Jak wyjaśnia doktorantka, głównym składnikiem modyfikującym skład mieszaniny poszczególnych komponentów tworzących wsad do procesu kompostowania, była słoma jęczmienna. To równocześnie deficytowy surowiec. W swojej pracy autorka skoncentrowała się więc na zagadnieniu, czy ograniczenie suplementacji (a więc właśnie m.in. zmniejszenie dodatku słomy) ma wpływ na prawidłowy przebieg kompostowania. Wyniki okazały się obiecujące.

Przygotowaną rozprawę pozytywnie ocenili recenzenci: dr hab. inż. Anna Głowacka, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, profesor Politechniki Częstochowskiej i dr hab. inż. Dariusz Boruszko, profesor Politechniki Białostockiej. Uznali, że praca ma silny walor praktyczny: może być przydatna dla firm zagospodarowujących osady ściekowe.

Podczas obrony doktorantka zaprezentowała przyjęte hipotezy badawcze i omówiła wyniki swoich badań eksperymentalnych. Odpowiedziała też na pytania recenzentów i członków komisji doktorskiej. Obronę poprowadził dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK.

Komisja Doktorska jednomyślnie poparła wniosek w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej. Ponadto, komisja postanowiła wystąpić do Senatu PK z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy mgr inż. Roksany Królak.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska