Uczelnia ma nowego doktora habilitowanego
Opublikowano 29.09.2022 08:40

Dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Gratulujemy!

Dr hab. inż. Małgorzata-Smuga-Kogut w 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2014 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych. Temat rozprawy: „Metoda otrzymywania bioetanolu ze słomy żytniej z zastosowaniem cieczy jonowej” (promotor: prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska).

26 września 2022 r. decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej uzyskała stopień doktora habilitowanego. Doceniono w ten sposób jej aktywność naukową oraz główne osiągnięcie naukowe – cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Wykorzystanie biomasy ligninocelulozowej w produkcji bioetanolu przeznaczonego na cele energetyczne”.

Dr hab. inż. Małgorzata Smuga-Kogut jest adiunktem w Katedrze Agrobiotechnologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z produkcją alkoholu etylowego z surowców ligninocelulozowych, takich jak słoma, rośliny energetyczne, biomasa pochodząca z nieużytków rolnych, a także z surowców odpadowych przemysłu spożywczego. Prowadzone badania dotyczą m.in. analizy składu chemicznego biomasy, opracowywania metod obróbki wstępnej ligninocelulozy z zastosowaniem preparatów enzymatycznych, imidazoliowych cieczy jonowych, ultradźwięków i technologii membranowych. Część pracy naukowej jest związana z dyscypliną technologia żywności, w której główne obszary badawcze to ocena bioaktywnych składników żywności, takich jak witaminy i związki polifenolowe (chmiel, wino) oraz tworzenie nowych produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej na bazie naturalnych produktów: miodów i produktów pszczelich.

Jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych, w tym również artykułów publikowanych w czasopismach wydawanych w języku angielskim (Energies, Energy Science and Engineering, Electronic Journal of Biotechnology, Journal of Mechanical and Energy Engineering). Jest też autorką i współautorką monografii naukowych. Odbyła szereg staży w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych (m.in. w Niemczech, Czechach i Austrii). Od kilkunastu lat uczestniczy także w projektach naukowych dofinansowywanych z zewnętrznych grantów. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym (współpraca dotyczy tematów związanych z produkcją alkoholu etylowego oraz zakresu realizowanej dydaktyki).

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska