Politechnika Koszalińska częścią Uniwersytetu Europejskiego
Opublikowano 27.07.2022 16:04

Politechnika Koszalińska już oficjalnie stała się częścią sojuszu dziewięciu europejskich uczelni, które uzyskały miano Uniwersytetu Europejskiego (UE) EU4DUAL.

UE będzie ukierunkowany na kształcenie dualne, czyli ściśle powiązane z biznesem i przemysłem. 27 lipca br. (środa) uczelnia otrzymała pozytywną decyzję wobec swoich starań o przystąpienie do aliansu. – Dla uczelni to ogromny skok w kierunku internacjonalizacji naszych działań, na początek w obszarze dydaktyki – powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej podczas pierwszego spotkania ze współpracownikami po ogłoszeniu decyzji (na zdjęciu).

Absolwenci zasilą oddziały największych firm

– To rezultat naszego porozumienia z dziewięcioma uczelniami z całej Europy, które będą ten alians współtworzyć – dodała prof. Danuta Zawadzka. – Cieszy nas zwłaszcza fakt, że w tym gronie jesteśmy jedyną uczelnią z Polski. Chcemy opracować model kształcenia praktycznego przy współudziale przedsiębiorstw, czyli kształcenia nakierowanego na praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

– Dla osiągnięcia sukcesu istotne były, że zbudowaliśmy dobre relacje z partnerem gospodarczym – przemysłem – dodał dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki. – Motorem do działania jest także to, że w Koszalinie i regionie z powodzeniem funkcjonuje dużo oddziałów firm globalnych, które włączyły się w proces wnioskowania, ponieważ wiedzą, że będziemy kształcić inżynierów nie tylko na potrzeby lokalnego rynku pracy. Firmy zakładają, że absolwenci Politechniki Koszalińskiej trafią do oddziałów na całym świecie.

Poza Politechniką Koszalińską w skład UE EU4DUAL wejdą uczelnie techniczne między innymi z Finlandii, Austrii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Francji. Głównym założeniem Uniwersytetu Europejskiego jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą wzajemnie przenikać się i uzupełniać.

Działania ściśle oparte na współpracy z otoczeniem

W efekcie powstaną programy i rozpoczną się badania nastawione na kształcenie praktyczne. Wszystko w oparciu o ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym. Dodatkowym działaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu szkoleń, certyfikatów czy uznawania efektów uczenia się uzyskanymi poza szkolnictwem.

Projekt EU4DUAL w ramach inicjatywy pod nazwą Europejskie Uniwersytety, którego partnerem jest Politechnika Koszalińska został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Stanowi część wsparcia pod hasłem „Partnerstwo na rzecz doskonałości”, zapewnianego w ramach nowego programu Erasmus+.

Inicjatywa ma ambitny mandat, którego celem jest zainicjowanie i pogłębienie współpracy instytucjonalnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego na niespotykanym dotąd poziomie, czyniąc ją systemową, strukturalną i zrównoważoną. Jego celem jest zachęcanie do powstawania oddolnych sojuszy uniwersytetów w całej Europie, które umożliwią studentom łączenie studiów w kilku krajach.

Wszystko to dla poprawy jakości kształcenia

Zgodnie z priorytetami Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. europejskie uczelnie zamierzają: promować wspólne wartości europejskie oraz wzmacniać tożsamość europejską poprzez zgromadzenie nowego pokolenia Europejczyków zdolnych do współpracy w ramach różnych kultur, języków oraz ponad granicami, sektorami i dyscyplinami akademickimi i dążyć do osiągnięcia znaczącego postępu w jakości, wydajności, atrakcyjności i konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wniesienia wkładu w europejską gospodarkę opartą na wiedzy, zatrudnieniu, kreatywności, kulturze i dobrobycie, poprzez jak najlepsze wykorzystanie innowacyjnych metod pedagogicznych.

EU będą kluczowymi czynnikami stymulującymi poprawę jakości szkolnictwa wyższego i – tam, gdzie to możliwe – wzmocnieniem jego powiązania z przestrzenią badań i innowacji w Europie oraz wzmocnieniem jego oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę.

EU4Dual będzie pierwszym projektem dedykowanym studiom dualnym charakteryzującym się tym, że połączy dwa miejsca nauki, gdzie uniwersytet kładzie nacisk na teorię, a miejsce pracy – na praktykę. Dziewięć instytucji partnerskich i sieć ponad 35 biznesowych partnerów stowarzyszonych będzie współpracować, aby zmobilizować: edukację, badania, innowacje i usługi dla społeczeństwa na poziomie regionalnym z misją wykorzystania transnarodowej edukacji dualnej, aby pomóc Europie w sprostaniu głównym wyzwaniom społecznym.