Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie – Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym
Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie –Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym osadzone są w obszarze nauk technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Treści programowe obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie, z systemami zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności, audytami i certyfikacją,  normalizacją, higieną przemysłową oraz procesami mycia.  Ponadto przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu technologii żywności i żywienia oraz mikrobiologii żywności.

Studia Podyplomowe kierowane są do osób, które mają wykształcenie wyższe i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, jako doradcy systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem higieniczno sanitarnym żywności.

Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością organizowane są przez Katedrę Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego na Politechnice Koszalińskiej we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., która działa jako jedna ze spółek grupy TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg. Dzięki tej współpracy program studiów ma bardzo praktyczny charakter, a słuchacze mają dostęp do najnowszych rozwiązań stosowanych w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz systemu HACCP. Nasi absolwenci, dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie zajęć oraz uzyskanym dokumentom otrzymują propozycje pracy na stanowiskach kierowniczych w branży spożywczej i instytucjach nadzorujących.

Charakter studiów: Studia doskonalące.

Opis kwalifikacji (umiejętności) i uprawnień uzyskanych po zakończeniu studiów:
Organizowane przez nas Studia oprócz dyplomu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej przygotowują słuchacza do uzyskania dwóch międzynarodowych Certyfikatów:

  • Pełnomocnika Jakości ISO;
  • Menadżera Jakości w przemyśle spożywczym.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV-Akademie Rheinland GmbH. Certyfikaty uprawniają do pełnienia funkcji pełnomocnika jakości we wszystkich branżach, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym i są uznawane na całym świecie.

Program studiów - siatka studiów


Kontakt:
Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
Katedra procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
ul. Racławicka 15-17; 75-620 Koszalin
tel. (094) 34 78 404, 34 78 402
e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl


Zasady rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów :

  • Podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych,
  • kwestionariusz osobowy (załączony dokument)
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
  • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 109BC lub 223C, ul. Racławicka 15-16 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
z dopiskiem: „Sylwia Mierzejewska - Studia Podyplomowe ZJ”

(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Zasady naboru:
Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy

  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.
  • Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, przedstawiciele Weterynarii, Sanepidu i trenerzy TÜV.
  • Opłata za studia: 5800 zł z czego: - 2900,00 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem - 2900,00 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach (w uzasadnionych przypadkach) oraz  ok 1000 zł (netto) za egzamin prowadzony przez TÜV i wydane certyfikaty (płatne na konto TÜV)
  • Kierownik Studiów: dr inż. Sylwia Mierzejewska

Warunki ukończenia:
Czas trwania studiów
: Studia dwusemestralne, 240 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych w systemie niestacjonarnym (2 zjazdy w miesiącu w soboty/niedziele).
Warunki ukończenia: Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów określonych w planie studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Certyfikaty Pełnomocnika Jakości ISO oraz Menadżera Jakości w przemyśle spożywczym wydawane są po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych prowadzonych przez przedstawicieli TÜV. Egzaminy odbywają się na terenie uczelni po zakończeniu cyklu kształcenia.

Załączniki

Nazwa
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie Program_studiów.pdf pobierz
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie Harmonogram_studiów.pdf pobierz