Energetyka


Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.


Absolwent po ukończeniu I stopnia studiów uzyskuje
- Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do wykazu osób uprawnionych

- Niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Więcej informacji na stronach:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_642-uprawnienia-do-sporzadzania-swiadectw-charakterystyki-energetycznej
https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/


Specjalność: Elektroenergetyka
Specjalność ta obejmuje zakresem wiedzę dotyczącą energii elektrycznej, jej wytwarzania i przemysłu. Student poznaje sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych oraz zapoznaje się z budową układów elektrycznych. 

Specjalność: Odnawialne Źródła Energii
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu OZE w energetyce cieplnej i elektroenergetyce. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Absolwent specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE) posiada wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
Specjalność ta obejmuje zakresem zagadnienia energetyki cieplnej (konwencjonalnej i niekonwencjonalnej) oraz chłodnictwo i klimatyzację. Na zajęciach dydaktycznych studenci poznają budowę i zasadę działania układów, sieci i maszyn energetycznych a także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja to specjalność dająca wszechstronną wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu. 

Na drugim stopniu kształcenia kierunku Energetyka zapewnione jest uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu kierunku Energetyka, zarówno z zakresu energetyki konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Student nabywa wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie z zakresu układów i maszyn energetycznych, prawa budowlanego i energetycznego, audytu efektywności energetycznej lub energetyki jądrowej. Rozszerzana jest wiedza z zakresu trendów rozwojowych energetyki i jej współczesnych problemów, student zdobywa rozszerzone umiejętności z zakresu modelowania i badań eksperymentalnych, co umożliwia w przyszłości podjęcie studiów na trzecim stopniu kształcenia.


Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów uzyskuje

  •  Uprawnienia bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)
  •  Niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Specjalność: Energetyka odnawialna
Specjalność ta jest kontynuacją specjalności OZE na II stopniu studiów i stanowi rozszerzenie wiedzy z zakresu OZE, agroenergetyki oraz energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: Systemy energetyczne
Studenci tej specjalności  zapoznają się z tematyką różnorodnych systemów energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energetyki skojarzonej. Specjalność Systemy Energetyczne daje szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze energetycznym.

Specjalność: Zrównoważony rozwój energetyki
Studenci tej specjalności  zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem i gospodarowaniem energią. Specjalność ta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, która jest przydatna na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich