Sukces naukowca z Wydziału Mechanicznego
Opublikowano 17.08.2021 13:32


Dr inż. Marcin Kruzel z Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej uzyskał grant, dzięki któremu będzie mógł kontynuować badania dotyczące konstrukcji kompaktowych wymienników ciepła. Znalazł się tym samym w gronie 58 młodych naukowców z całej Polski, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu Miniatura na realizację zainteresowań badawczych.

Konkurs na działania naukowe

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego, który będzie można złożyć w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji konkursu Miniatura można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tysięcy do 50 tysięcy zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

O przyznanie dofinansowania mogą się starać naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Grant na badania nad konstrukcją kompaktowych wymienników ciepła

Dr inż. Marcin Kruzel uzyskał dofinansowanie w maksymalnej niemal wysokości (49 500 zł). Temat realizowanego przez niego projektu „Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w kompaktowych wymiennikach ciepła”.

Obszar zainteresowań naukowych dr. inż. Marcina Kruzela jest skierowany na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji kompaktowych wymienników ciepła. Dotychczas naukowiec badał proces wymiany ciepła w pojedynczych minikanałach oraz w multiportach (szereg równoległych minikanałów), co umożliwiło poznanie procesu wymiany ciepła w małej skali.

W ramach projektu zaplanował badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych kompaktowych wymienników ciepła, w tym wpływu konstrukcji wymienników ciepła, rozmieszczenia ich komponentów względem siebie oraz rodzaju zastosowanych czynników roboczych na intensywność wymiany ciepła. Czas trwania projektu upływa z końcem sierpnia 2022 r.


Dr inż. Marcin Kruzel jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym oraz magisterskich na kierunku Ekonomia w Instytucie Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Ukończył trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. W 2013 roku podjął studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Otrzymał stypendium dla najlepszych doktorantów z projektu „Inwestycja w wiedzę motorem innowacyjności w regionie – III edycja” na realizację projektu: "Badanie wymiany ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych R407C oraz R410A w minikanałach.

W 2018 r. decyzją Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn - z wyróżnieniem. Temat pracy brzmiał: "Modelowanie skraplania czynnika chłodniczego w pionowym minikanale rurowym". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal.

W latach 2016-2018 był zatrudniony na stanowisku naukowo-technicznym w Laboratorium Katedry Energetyki Politechniki Koszalińskiej, a od 2018 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Energetyki.

Dr inż. Marcin Kruzel jest autorem i współautorem oraz recenzentem licznych artykułów opublikowanych w wiodących światowej klasy czasopismach, tj. „International Journal of Heat and Mass Transfer", „Materials", „Energies".