Pomagamy uczniom w rozwiązywaniu sporów
Opublikowano 23.07.2021 10:10


Politechnika Koszalińska wspiera funkcjonowanie Pedagogicznego Centrum Mediacji Rówieśniczej i Szkolnej, które powstało w Zespole Szkół im Bronisława Bukowskiego w Koszalinie. Z myślą o uczniach tej placówki zorganizowano niedawno szkolenie „Mediator rówieśniczy”.

Obejmujące 20 godzin zajęć szkolenie ukończyło czterech uczniów Zespole Szkół im Bronisława Bukowskiego (popularna „Budowlanka”). Pozwoliło im to zdobyć kwalifikacje i kompetencje niezbędne do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Szkolenie odbyło się zgodnie z wytycznymi Rzecznika Praw Dziecka „Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”.

Jak przeprowadzić mediację?

Pomysłodawczynią była mgr Emilia Michalska, pedagog szkolny w Zespole Szkół im. Bronisława Bukowskiego. Szkolenie patronatem merytorycznym objął sędzia Sądu Okręgowego Piotr Boguszewski, prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zajęcia prowadzili: mgr Emilia Michalska i dr Tomasz Parafiniuk, adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, a zarazem mediator w sprawach karnych i nieletnich (SO w Koszalinie).

Szkolenie obejmowało podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się. Uczniowie dowiedzieli się także, według jakich zasad może zostać przeprowadzona mediacja rówieśnicza oraz jaką rolę pełni mediator. Wzięli udział w treningu mediacji (symulacja mediacji). Poznali też sposoby promocji mediacji w szkole.

- Uczniowie, którzy uzyskali certyfikaty, będą mogli w nowym roku szkolnym podjąć się roli mediatora rówieśniczego – dodaje dr Tomasz Parafiniuk.

Szkoła uczy rozwiązywania sporów

Politechnika Koszalińska od blisko 10 lat wspiera pedagogicznie Zespół Szkół im. Bronisława Bukowskiego. Pracownicy uczelni odbywają dyżury dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielają pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracownicy Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej udzielają też wsparcia merytorycznego funkcjonującemu w „Budowlance” Pedagogicznemu Centrum Mediacji Rówieśniczej i Szkolnej. Stanowi ono skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami i ich rodzicami.

- Pomagamy w przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów – wyjaśnia dr Tomasz Parafiniuk. - W przeprowadzonym przeze mnie szkoleniu kwalifikacyjnym dla nauczycieli z zakresu mediacji wzięło udział 10 osób.

Podstawą działalności Centrum jest inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych. Corocznie w szkole organizowane są wydarzenia towarzyszące obchodom Międzynarodowego Dnia Mediacji. W szkole odbywają się seminaria, szkolenia czy dyżury zawodowych mediatorów. Podczas tych spotkań uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą dowiedzieć się, czym jest mediacja oraz jak przy jej pomocy można rozwiązywać spory nie tylko w środowisku szkolnym.

Powyższe działania poprzedza organizowana cyklicznie od kilku lat w szkole kampania pn. „Tydzień z profilaktyką – stop przemocy i agresji w szkole”. W jej ramach studenci kierunku Pedagogika Politechniki Koszalińskiej realizują cykl warsztatów psychoedukacyjnych związanych z tematyką mediacji pt. „Mediacje rówieśnicze – o komunikacji w cieniu agresji”.

Głównym celem prowadzonych warsztatów jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie młodzieży rozwiązywania konfliktów i sporów bez udziału osób dorosłych, a z zastosowaniem metod mediacji.

Placówka dysponuje infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia mediacji zgodnie z obowiązującymi standardami. Potrzebę przeprowadzenia mediacji rówieśniczej mogą zgłosić sami uczniowie, ale też nauczyciele i rodzice.


Mediacja: tak można rozwiązywać konflikty

Czym jest mediacja rówieśnicza? To dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej.

Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Jakie sprawy można rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

- znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie;

- obrażanie członków rodziny rówieśników, wyśmiewanie się z niepełnosprawności;

- przejawy molestowania seksualnego, czyli wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego, w tym oznak rozwoju płciowego, filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku uczniów w sytuacjach intymnych (w toalecie czy szatni).

- kradzieże i chowanie cudzych przedmiotów;

- wyśmiewanie uczniów z powodu błędów popełnionych na lekcjach, czy z powodu mniejszych zdolności;

- bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Przykładowa procedura mediacji rówieśniczej obejmuje następujące etapy: kwalifia kacja sprawy do mediacji i wybór mediatorów; spotkania wstępne z każdą ze stron; wspólna sesja mediatorów rówieśniczych i stron konfliktu; zakończenie mediacji (zawarcie porozumienia, opracowanie treści ugody i jej podpisanie, sporządzenie sprawozdania z przebiegu mediacji); spotkania o charakterze superwizyjnym opiekuna mediatorów rówieśniczych z mediatorami prowadzącymi mediację (w razie potrzeby na każdym etapie); wprowadzenie w życie warunków ugody.

Na zdjęciach: Wręczenie certyfikatów uczniom, którzy ukończyli szkolenie "Mediator rówieśniczy".

Fot: Małgorzata Cierocka