Świadczenia dla studentów


WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW - INFORMATOR MEiN


 

OD 1 STYCZNIA 2023 R. ZMIANA PROGU DOCHODOWEGO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO !!!!! - INFORMACJE PONIŻEJ

 

Zarządzeniem Nr 55/2022 Rektora PK z dnia 27 września 2022 roku został zmieniony Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

Jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej, uwzględniający treść wprowadzoną Zarządzeniami Rektora PK Nr 64/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 9/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., Nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. i Nr 55/2022 z dnia 27 września 2022 r. został ogłoszony Obwieszczeniem Nr 23/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2022 r.

 

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 

Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 

Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 system świadczeń.
Świadczenia przyznawane są studentom i ww. doktorantom Politechniki Koszalińskiej z funduszu stypendialnego, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Państwa oraz zwiększenia z innych źródeł. 

 

Student i doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne;
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3. zapomogę;
4. stypendium rektora.

Przyznawanie studentom i doktorantom świadczeń reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora, nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora ustalonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, czyli 2 435,80 zł (do 31 grudnia 2022 r.), od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 739,80 zł.

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony w Biurze Obsługi Studentów (BOS) w Sekcji pomocy materialnej i opłat przy ul. Śniadeckich 2, pok. 3B.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 20.10.2022 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 20.03.2023 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów upływa na semestr zimowy - 08.11.2022 r., a na semestr letni - 05.04.2023 r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki upływa - 07.11.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów student (doktorant) otrzymuje świadczenia od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe. Wnioski o stypendium rektora dla studentów złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie.


Stypendium socjalne

 

Stypendium może otrzymać student (doktorant), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.
 

Zmiana progu dochodowego!!!!!!!

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uległa zwiększeniu do wysokości 1 294,40 zł. Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 2/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 stycznia 2023 r.

 • Studenci, którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023, z uwagi na przekroczenie dotychczasowego progu dochodowego, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta, w stosunku do poprzednio złożonego wniosku nie uległa zmianie, wniosek złożony po dniu 1 stycznia 2023 r. będzie rozpatrzony na podstawie dokumentów załączonych do wcześniej złożonego wniosku. W takim przypadku, student zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia - tutaj do pobrania.
 • Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023 nie muszą składać ponownie wniosku o przeliczenie dochodu, gdyż zostanie on przeliczony według podwyższonego progu dochodowego, bez konieczności składania odrębnego wniosku.

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/2023 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 57/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 września 2022 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 22 września 2022 r. i wynosi 3 288 zł - jest to dochód roczny.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023:

 • Załączniki Nr 1, 6 - wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne
 • Załącznik Nr 2 - wypełnia student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców lub opiekunów prawnych

Aby uznać, że student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców czy opiekunów, musi spełnić jeden z warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 4. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia (Zał. Nr 2), jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł.
 • Załączniki Nr 3, 4, 5, 7 - wypełnia student i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku, gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. „zero” / „nie dotyczy") można wypełnić 1 egzemplarz załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8 - dołącza się w przypadku zmiany dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata czy uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny)

W przypadku uzyskania dochodu po 2021 roku, trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2021 roku, do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy dokument potwierdzający zmianę składu rodziny, itp. - oryginały tych dokumentów do wglądu).

 • Załącznik Nr 9 wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację np. potwierdzenie zamieszkania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt pobytu poza miejscem stałego zamieszkania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny, akt zgonu rodzica itp.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2021 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku posiadania dochodu, w załączniku Nr 3 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie (faktyczna ilość przepracowanych miesięcy).

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2021 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2021 roku lub w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600 zł.

Student obowiązany jest dołączyć zaświadczenie z MOPS-u czy GOPS-u, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych - z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł. Jeżeli nie dołączy takiego zaświadczenia komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że student wykaże przyczyny niedołączenia takiego zaświadczenia oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2021 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego poza granicami kraju.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2022/2023 w przypadku, gdy w rodzinie studenta jest młodzież ucząca się w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), do 26 roku życia.
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone studentowi (doktorantowi) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Komisja stypendialna kwalifikuje studenta do otrzymania ww. świadczenia. Za przypadki uzasadniające przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości uznaje się:

 • odbywanie studiów poza miejscem stałego zamieszkania;
 • znaczną niepełnosprawność członka rodziny studenta;
 • długotrwałą chorobę studenta lub członka jego rodziny;
 • brak rodziców czy opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, zobowiązanych do alimentacji (sierota, półsierota);
 • osiągnięcie pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej lub w domu dziecka;
 • inne okoliczności, które zdaniem komisji stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania ww. świadczenia.

Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student (doktorant) powinien dołączyć uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt pobytu poza miejscem stałego zamieszkania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny, akt zgonu rodzica, itp.).


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.


Stypendium rektora dla studentów

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do komisji stypendialnej za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń.

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, w poprzednim roku studiów lub w toku studiów pierwszego stopnia (dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, osiągniecia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora dla studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • aktualnym medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Wysokości stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 76/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 listopada 2022 r.

Wysokości stypendium rektora  dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 32/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r.


Stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich w terminach wynikających z kalendarza roku akademickiego ustalonego przez rektora;
 • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
 • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, nie dotyczy doktorantów drugiego roku, dla których nie przewidziano na pierwszym roku studiów doktoranckich zajęć ze studentami.

Wysokości stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2022/2023 zostały wpraowadzone Zarządzeniem Nr 77/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 listopada 2022 r.


Zapomoga

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyjmuje się, że przejściowo trudna sytuacja życiowa studenta następuje w przypadku zdarzeń związanych z np.:

 • śmiercią członka rodziny studenta;
 • ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny;
 • klęską żywiołową, np. pożar, powódź;
 • kradzieżą;
 • urodzeniem dziecka przez studentkę lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student;
 • innymi zdarzeniami, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzenie podane przez studenta, jako podstawa do ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać, obrazując zaistniałą przejściowo trudną sytuację życiową, w jakiej znalazł się student i jego rodzina na skutek ww. zdarzenia.

Maksymalna wysokość zapomogi od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 stycznia 2023 r. wynosi 2 739,80 zł


tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej 2022

Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik Nr 2 Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód w roku kalendarzowym
Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy również gruntów położonych poza terenem gminy zamieszkania)
Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - należy dołączyć w przypadku zmiany dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata czy uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny)
Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów - wniosek o stypendium rektora dla studentów należy wypełnić w systemie USOSweb
Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik Nr 12 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów
Załącznik Nr 13 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik Nr 14 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
Załącznik Nr 15 Wezwanie
Załącznik Nr 16 Wzór listy rankingowej do stypendium rektora dla studentów
 

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów PK wprowadzony został na podstawie:

Załączniki

Nazwa
Decyzja nr 2_2022 Rektora PK z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnych dla studentów PK na rok akademicki 2022_2023.pdf pobierz