Świadczenia dla studentów

Planowane zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów PK

Biuro Obsługi Studentów - Sekcja Pomocy materialnej i opłat informuje, że:

od nowego roku akademickiego nastąpi zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów PK. Nowy regulamin po zatwierdzeniu pojawi się na stronie uczelni pod koniec września 2021 r. W związku z powyższym należy wstrzymać się z drukowaniem załączników, do momentu pojawienia się wytycznych w nowym regulaminie.Obwieszczeniem Rektora Nr 3/2020 z dnia 24 września 2020 r. został wprowadzony Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej wynikający z Zarządzenia Nr 41/2019 Rektora PK z dnia 16 września 2020 r. oraz z Zarządzenia Nr 61/2020 Rektora PK z dnia 21 września 2020 r.

Student i doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne;
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3. zapomogę;
4. stypendium rektora.

Przyznawanie studentom i doktorantom świadczeń reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej - tekst jednolity, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora, nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora ustalonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, czyli 2435,80 zł.

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony w Biurze Obsługi Studentów (BOS) przy ul. Śniadeckich 2, pok. 3B.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 20.10.2021 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 22.03.2022 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów zostanie podany w terminie późniejszym.


Stypendium socjalne

 

Stypendium może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla studentów!!!) na rok akademicki 2020/2021 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 64/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 września 2020 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 23 września 2020 r. i wynosi 3 244 zł - jest to dochód roczny.

WAŻNE!!!

Zgodnie z nowelizacją art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111), która ma zastosowanie przy ustalaniu dochodów dla celów stypendium socjalnego do dochodu wlicza się przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym pod osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. (Art. 21 ust. 1 pkt 148 - przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł)

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022:

 • Załącznik Nr 1, 6 - wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne
 • Załączniki Nr 2 - wypełnia student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców lub opiekunów prawnych

Aby uznać, że student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców czy opiekunów, musi spełnić jeden z warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 4. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia (Zał. Nr 2), jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł.
 • Załączniki Nr 3, 4, 5, 7 - wypełnia student i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku, gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. „zero” / „nie dotyczy") można wypełnić 1 egzemplarz załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8 - dołącza się w przypadku zmiany dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata czy uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny)

W przypadku uzyskania dochodu po 2020 roku, trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2020 roku, do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy dokument potwierdzający zmianę składu rodziny, itp. - oryginały tych dokumentów do wglądu).

 • Załączniki Nr 9 wypełnia student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację np. potwierdzenie zamieszkania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt pobytu poza miejscem stałego zamieszkania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny, akt zgonu rodzica itp.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2020 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku posiadania dochodu, w załączniku Nr 3 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie (faktyczna ilość przepracowanych miesięcy).

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2020 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2020 roku lub w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 528 zł.

Student obowiązany jest dołączyć zaświadczenie z MOPS-u czy GOPS-u o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Jeżeli nie dołączy takiego zaświadczenia komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że student wykaże przyczyny niedołączenia takiego zaświadczenia oraz udokumentuje źródła utrzymania dochodu.

Informacje dotyczące zaświadczeń z Ośrodków Pomocy Społecznej ze strony Konstytucja dla Nauki - tutaj

 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2020 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego poza granicami kraju.
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2021/2022 w przypadku, gdy w rodzinie studenta jest młodzież ucząca się w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), do 26 roku życia.
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności
  od indywidualnej sytuacji studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone studentowi w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Komisja stypendialna kwalifikuje studenta do otrzymania ww. świadczenia. Za przypadki uzasadniające przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości uznaje się:

 • odbywanie studiów poza miejscem stałego zamieszkania;
 • znaczną niepełnosprawność członka rodziny studenta;
 • długotrwałą chorobę studenta lub członka jego rodziny;
 • brak rodziców czy opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, zobowiązanych do alimentacji (sierota, półsierota);
 • osiągnięcie pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej lub w domu dziecka;
 • inne okoliczności, które zdaniem komisji stypendialnej kwalifikują studenta
  do otrzymania ww. świadczenia.

Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student powinien dołączyć uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt pobytu poza miejscem stałego zamieszkania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny, akt zgonu rodzica, itp.).


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium specjlane dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów na semestr ziomowy roku akademickiego 2021/2022 zostanie podany w terminie późniejszym.

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, w poprzednim roku studiów lub w toku studiów pierwszego stopnia (dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, osiągniecia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora dla studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • aktualnym medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Wysokości stypendium rektora dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostaną wprowadzone zgodnie z Regulaminem do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wysokości stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 94/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 listopada 2020 r.


Zapomoga

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyjmuje się, że przejściowo trudna sytuacja życiowa studenta następuje w przypadku zdarzeń związanych z np.:

 • śmiercią członka rodziny studenta;
 • ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny;
 • klęską żywiołową, np. pożar, powódź;
 • kradzieżą;
 • urodzeniem dziecka przez studentkę lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student;
 • innymi zdarzeniami, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzenie podane przez studenta, jako podstawa do ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać, obrazując zaistniałą przejściowo trudną sytuację życiową, w jakiej znalazł się student i jego rodzina na skutek ww. zdarzenia.


Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej - tekst jednolity

Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego .pdf
Załącznik Nr 1 .doc
Załącznik Nr 2 Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych .pdf
Załącznik Nr 2 .doc
Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód w roku kalendarzowym .pdf
Załącznik Nr 3 .doc
Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne .pdf
Załącznik Nr 4 .doc
Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .pdf
Załącznik Nr 5 .doc
Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy również gruntów położonych poza terenem gminy zamieszkania) .pdf
Załącznik Nr 6 .doc
Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .pdf
Załącznik Nr 7 .doc
Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - należy dołączyć w przypadku zmiany dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata czy uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny) .pdf
Załącznik Nr 8 .doc
Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości .pdf
Załącznik Nr 9 .doc
Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów .pdf
Załącznik Nr 10 .doc
Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych .pdf
Załącznik Nr 11 .doc
Załącznik Nr 12 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów .pdf
Załącznik Nr 12 .doc
Załącznik Nr 13 Wniosek o przyznanie zapomogi .pdf
Załącznik Nr 13 .doc
Załącznik Nr 14 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim .pdf
Załącznik Nr 14 .doc
Załącznik Nr 15 Wezwanie .pdf
Załącznik Nr 15 .doc
Załącznik Nr 16 Wzór listy rankingowej do stypendium rektora dla studentów .pdf
Załącznik Nr 16 .doc

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów PK wprowadzony został na podstawie:

Decyzja Nr 3/2020 Rektora PK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnych dla studentów PK na rok akademicki 2020/2021 908 KB

Decyzja Nr 4/2020 Rektora PK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2020/2021 Komisji Stypendialnej dla doktorantów PK, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 590 KB

Wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członkowi komisji stypendialnej 17,5 KB

Oświadczenie członka komisji stypendialnej przy przetwarzaniu danych osobowych 15,7 KB

DECYZJA Nr 1/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2020 Rektora PK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnych dla studentów Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2020/2021 208 KB

DECYZJA Nr 2/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany terminów składania wniosków o stypendium rektora oraz ustalenia liczby studentów uprawnionych do stypendium rektora w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 470 KB