„Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej”
Opublikowano 12.02.2024 08:34

Celem projektu jest rozwój kierunku Energetyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej, aby sprostać potrzebom transformacji energetycznej kraju i zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla sektora energii odnawialnej.

Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.12.2023 r. do 29.02.2028 r., w wyniku realizacji:

Zadanie 1. Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.

Realizacji działań na kierunku Energetyka m.in. poprzez realizację zajęć wyrównawczych dla studentów/studentek, organizację wizyt studyjnych, dodatki motywacyjne, współpracę ze szkołami ponadpodstawowych.

Zadanie 2. Modyfikacja programu studiów na kierunku Energetyka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki we współpracy z pracodawcami.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Rozwój kompetencji bezpośrednio związanych z aktywnością dydaktyczną lub badawczo-dydaktyczną kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku Energetyka
w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji oraz projektowania uniwersalnego, a także kompetencji merytorycznych.

Zadanie 4. Dodatkowe elementy kształcenia podnoszące kompetencje studentów.

Realizacja dodatkowych elementów kształcenia na kierunku Energetyka, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów tj. szkoleń, zajęć laboratoryjnych.


Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 40 studentów/studentek studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej, kierunku Energetyka I stopień od semestru 1:

- grupa rozpoczynająca studia w cyklu kształcenia 2023/2024

- grupa rozpoczynająca studia w cyklu kształcenia 2024/2025

oraz 10 pracowników uczelni prowadzących kształcenie na kierunku Energetyka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki na studiach I stopnia.

Głównym rezultatem projektu jest dostosowanie kształcenia na kierunku Energetyka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji a także nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez 42 osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym dzięki wsparciu EFS+.


Wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 4 951 941,88 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4 086 342,44 zł