Stopień doktora habilitowanego dla naukowca z Wydziału Mechanicznego
Opublikowano 27.11.2023 12:34

Dr inż. Marcin Kruzel z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Gratulujemy!

Uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego podjęła Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Doceniono w ten sposób aktywność badawczą naszego naukowca oraz główne osiągnięcie naukowe – cykl tematycznie powiązanych artykułów pt. „Intensyfikacja wymiany ciepła w kompaktowych wymiennikach ciepła”.

Dr hab. inż. Marcin Kruzel jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym oraz magisterskich na kierunku Ekonomia w Instytucie Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. W 2018 r. decyzją Rady Wydziału Mechanicznego naszej uczelni uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. Temat pracy brzmiał: „Modelowanie skraplania czynnika chłodniczego w pionowym minikanale rurowym” (promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal).

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Zainteresowania badawcze dr. hab. inż. Marcina Kruzela dotyczą poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji kompaktowych wymienników ciepła. Naukowiec zajmuje się także m.in. badaniami przepływowymi wodnych zawiesin mikrokapsułkowanych materiałów zmiennofazowych, a także współczesnymi kierunkami badań dotyczących problematyki skraplania zeotropowych mieszanin chłodniczych. Bierze też udział w badaniach niestabilności podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych.

Jest autorem cyklu artykułów o charakterze aplikacyjnym publikowanych w czasopismach z branży chłodniczej. Na swoim koncie ma współpracę zagraniczną z uczelniami i instytutami badawczymi m.in. w Czechach, na Ukrainie i w Republice Południowej Afryki.

Zaangażowany we współpracę z sektorem gospodarczym. Uczestniczył w badaniach dotyczących optymalizacji pracy powietrznej pompy ciepła. Brał udział także w pracach nad projektem oraz budową wysokosprawnego wymiennika o dużej mocy. Zajmował się współpracą o charakterze naukowo-dydaktycznym w obszarze optymalizacji pracy biogazowni rolniczych, koordynował prace w zakresie szkoleń dotyczących pracy na turbinach wiatrowych, współpracował przy badaniach właściwości cieplno-przepływowych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych.

Był kierownikiem lub wykonawcą projektów badawczych realizowanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz projektów realizowanych ze środków Politechniki Koszalińskiej.

Jest autorem ponad 50 recenzji anglojęzycznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. Autor kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach naukowych. Brał udział w ponad 20 konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

W swoim dorobku ma liczne osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Opiekun pracowni miernictwa cieplnego w laboratorium Katedry Energetyki Politechniki Koszalińskiej. Był projektantem i wykonawcą kilku stanowisk dydaktycznych. Jest promotorem prac inżynierskich, promotorem pomocniczym pracy doktorskiej oraz współopiekunem dwóch doktorantów. Recenzował prace inżynierskie i magisterskie. Członek Rady Wydziału Mechanicznego, Rady Programowej kierunku Energetyka, Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska