Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki i Informatyki PK na lata 2020-2024

Wprowadzenie

Strategię Wydziału tworzą: wizja, misja, cele strategiczne ogólne i szczegółowe określone w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju.

 

1.   Wizja Wydziału Elektroniki i Informatyki PK

Do roku 2024 Wydział Elektroniki i Informatyki stanie się silnym ośrodkiem nauki, innowacyjnego kształcenia i współpracy z otoczeniem, zajmujący godne miejsce na mapie edukacyjnej i naukowej Polski a szczególnie na mapie Pomorza Środkowego.

2.   Misja Wydziału Elektroniki i Informatyki PK

       Misją Wydziału jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych z zakresu elektroniki i informatyki przyczyniających się do rozwoju nauki i gospodarki tak regionu jak i kraju.

3.  Cele strategiczne ogólne

 1. W obszarze kształcenia należy dążyć do stałego podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz informatyka i utrzymania procesu kształcenia na najwyższym merytorycznie poziomie oraz do ustawicznego podnoszenia atrakcyjności studiowania na Wydziale poprzez modyfikację i poszerzenie oferty edukacyjnej tak, aby zaspakajała ambicje studentów oraz spełniała oczekiwania rynku pracy.
 2. Utrzymanie minimalnie kategorii B+ Wydziału oraz zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności we współpracy z przemysłem, oraz dążyć do komercjalizacji uzyskanych wyników badań.
 3. W obszarze zarządzania Wydziałem należy dążyć do usprawnienia działalności administracyjnej Wydziału, wdrożenia obowiązującego na Politechnice Koszalińskiej Systemu Zarządzania Jakością, umożliwiającego uzyskanie satysfakcji pracowników i studentów Wydziału z funkcjonowania struktur Wydziału.
 4. W zakresie ochrony zasobów Wydziału należy dążyć do ich rozbudowy i modernizacji oraz racjonalnego i celowego ich wykorzystywania.

 

4. Cele strategiczne szczegółowe

 

Finanse

 1. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania.
 2. Dążenie do wzrostu przychodów z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 3. Zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej (studia podyplomowe, kursy).
 4. Zwiększenie przychodów z działalności naukowo-badawczej.
 5. Zracjonalizowanie kosztów działalności administracyjnej.

 

Badania

 1. Zintensyfikować proces współpracy z otoczeniem zewnętrznym w zakresie wzbogacania oferty badawczej i rozwoju naukowego Wydziału.
 2. Zwiększyć współpracę z firmami w zakresie finansowania prac naukowo-badawczych.
 3. Dążenie do komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Wydziale.
 4. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych.
 5. Poprawa stanu infrastruktury badawczej.

 

Kształcenie

 1. Zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych do poziomu odpowiadającego  potencjałowi kadrowego Wydziału.
 2. Doskonalenie oferty edukacyjnej w zakresie kierunków kształcenia.
 3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy.
 4. Modernizacja metod monitorowania jakości kształcenia zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.
 5. Doskonalenie procesów związanych z rozwojem i aktywnością kadry naukowej.
 6. Usystematyzowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi.
 7. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia.
 8. Poprawa stanu infrastruktury dydaktycznej.

 

Rozwój Kadry

 1. Zwiększenie kwalifikacji kadry badawczo-dydaktycznej oraz zwiększenie liczby samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych.
 2. Aktywizację rozwoju kadry w szczególności w zakresie uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.
 3. Zwiększenie kompetencji pracowników administracyjnych przez udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 4. Promowanie Wydziału w kraju i za granicą.
 5. Wypełnienie luki pokoleniowej dzielącej grupy pracownicze (asystentów, adiunktów i pracowników samodzielnych).
 6. Doskonalenie zasad motywowania wszystkich pracowników Wydziału.

 

5. Podsumowanie

       Realizacja przedstawionych w Strategii Wydziału celów strategicznych ogólnych i szczegółowych będzie się odbywać przez wyznaczanie przez Dziekana Wydziału zadań do realizacji na każdy rok kadencji wraz z miernikami realizacji poszczególnych celów oraz terminem zakończenia zadań i szacunkiem ryzyka niewykonania tych zadań obejmującym: identyfikację, ocenę skutków i kontrolę czynników ryzyka wraz z podejmowanymi działaniami zaradczymi. Ta forma działania została już wprowadzona na Wydziale i będzie dalej kontynuowana w ramach Kontroli Zarządczej działającej na  Politechnice Koszalińskiej.

 

 Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

 

Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki i Informatyki PK na lata 2020-2024 [pdf]