Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Historia wydziału

Początki 30 letniej historii Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdziesiątych XX wieku i były bardzo skromne.


Siedziba Zakładu Elektroniki przy ul. Racławickiej (1989-1991)

Na Wydziale Mechanicznym powstał w roku 1989 Zakład Elektroniki, z istniejącego wcześniej w latach 1978–1989 Zakładu Podstaw Informatyki, usytuowanego w strukturze Wydziału Budownictwa, którego pracownikami byli dr inż. Krzysztof Wawryn, dr inż. Henryk Budzisz oraz dr Elżbieta Filipow–Ciskowska.

Nowo powstały Zakład Elektroniki kierowany przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Guzińskiego zatrudniał 7 osób: dr. inż. Henryka Budzisza – zastępcę Kierownika Zakładu, dr. inż. Krzysztofa Wawryna, dr. inż. Elżbietę Filipow-Ciskowską, dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz Renatę Grabowską i Barbarę Dowgielewicz.


Siedziba Instytutu Elektroniki przy ul. Partyzantów 17 (1991-2002)

Wkrótce Zakład zaczął się rozwijać, a kolejnymi pracownikami zostali mgr inż. Artur Wezgraj oraz dr inż. Andrzej Serkiz i dr inż. Eugeniusz Polowy. Ten dziesięcioosobowy zespół stanowił zalążek przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki.

W 1989 r. Zakład Elektroniki na Wydziale Mechanicznym uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 
18 stycznia 1991 r., zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej – prof. dr. hab. inż. Zdzisława Piątka, w miejsce dotychczasowego Zakładu Elektroniki powołany został, w ramach Wydziału Mechanicznego, Instytut Elektroniki.


Egzamin wstępny na studia rok 1991

Funkcję dyrektora Instytutu Rektor powierzył prof. dr hab. inż. Andrze­jowi Guzińskiemu, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych dr. inż. Andrzejowi Muszyńskiemu (do 30.04.1992 r.) oraz prof. nadzw. dr. hab. inż. Krzysztofowi Wawrynowi (od 1.05.1992 r.). Dwa lata później, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej z dnia 15 września 1993 r., Instytut Elektroniki został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału. W tej samej uchwale Senat WSInż. zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do podjęcia starań mających na celu wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki.
Pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Elektroniki został prof. dr hab. inż. Andrzej Guziński, który na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia powołał dr. inż. Stefana Bartkiewicza, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki – prof. nadzw. dr. hab. inż. Henryka Budzisza.
Instytut zatrudniał 13 profesorów, 9 adiunktów, 18 asystentów. Powołano dwa kierunki kształcenia: Elektronikę i Telekomunikację oraz Automatykę i Robotykę. Na pierwszy rok studiów przyjęto 179 osób na kierunek EiT, oraz 30 na kierunek AiR.

Rozwojowi Instytutu Elektroniki towarzyszyły też sukcesy jego praco­wników. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn objął w 1993 r. stanowisko prorektora ds. nauki i pełnił te obowiązki do 1999 r. W 1999 r. prof. Krzysztof Wawryn wybrany został na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej. W 2002 r. prof. Krzysztof Wawryn został ponownie wybrany na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej, które to stanowisko piastował do końca sierpnia 2005 r. Prof. Michał Białko został w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN, w 1995 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa politechniki w Tuluzie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Artur Wezgraj objął w roku 2002 stanowisko Dyrektora Administracyjnego, obecnie Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, które pełni do chwili obecnej.


Uroczyste otwarcie Centrum Informatycznego Wydziału rok 1998

Instytut Elektroniki rozwijał się razem z uczelnią, która rozpoczęła starania o zmianę statusu z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę.
16 marca 1994 r. Senat WSInż. podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Elektroniki. W miejsce dotychczasowych Zakładów: Inżynierii Komputerowej, Miernictwa Elementów Elektronicznych oraz Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych powstały Katedry: Elementów i Miernictwa Elektronicznego – kierownik prof. Włodzimierz Janke, Inżynierii Komputerowej – kierownik prof. Henryk Budzisz, Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów – kierownik prof. Krzysztof Wawryn oraz Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych – kierownik prof. Andrzej Guziński.

W 1994 r. pierwsi absolwenci Instytutu Elektroniki opuścili mury Instytutu. Pierwszym absolwentem, który obronił pracę magisterską był mgr inż. Leszek Bychto. Dr inż. Leszek Bychto był też pierwszym absolwentem Instytutu, który obronił pracę doktorską (2001 r.).

Pierwszym pracownikiem Instytutu Elektroniki, który 25.02.1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika był dr inż. Krzysztof Wawryn. Pierwszy stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał 18.12.1995 r. mgr inż. Dariusz Gretkowski.
18 czerwca 1997 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Informatyka od roku akademickiego 1998/1999. Wraz z uruchomieniem kierunku Informatyka powstało Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki.


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn podczas wręczania nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego


Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke podczas wręczania nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 23 czerwca 1997 r., w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Koszalińskiej. W tym też roku Wydział Elektroniki uruchomił studia podyplomowe w dyscyplinie Informatyka. W ramach studiów podyplomowych prowadzone były studia „Zastosowania informatyki”, przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych dowolnych kierunków, oraz studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli”, przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów nauczycielskich.
W roku 1998 pierwszych dwóch pracowników Wydziału uzyskało tytuły profesora nauk technicznych: prof. Krzysztof Wawryn 13.03.1998 oraz prof. Włodzimierz Janke 15.04.1998.

22 czerwca 1998 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektroniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.


Obrona rozprawy doktorskiej: Artur Wezgraj (doktorant) z prof. Włodzimierzem Janke (prowadzącym publiczną obronę)

W roku 1999 na Wydziale Elektroniki Politechniki Koszalińskiej odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Artura Wezgraja.

Do 2019 r. Wydział Elektroniki i Informatyki nadał stopień naukowy doktora nauk technicznych 33 pracownikom, a kilkunastu innym pracownikom umożliwił otwarcie przewodów doktorskich. W roku 2001 odbyła się pierwsza obrona pracy doktorskiej absolwenta Wydziału Elektroniki dr. inż. Leszka Bychto.
W roku 2002 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.


Tablica pamiątkowa przed audytorium im. prof. Andrzeja Guzińskiego

Po śmierci Dziekana Wydziału profesora Andrzeja Guzińskiego w roku 2001 na stanowisko Dziekana wybrany został prof. Henryk Budzisz, który pełnił tę funkcję do września 2008 r. Dla upamiętnienia i uhonorowania zmarłego Dziekana Wydziału prof. Andrzeja Guzińskiego, Aula 102B otrzymała nazwę: Audytorium im. Profesora Andrzeja Guzińskiego.

Uroczystość odbyła się po inauguracji roku akademickiego Wydziału Elektroniki w październiku 2003 roku. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po profesorze, pani Renata Guzińska.

Wydział Elektroniki mieścił się przy ulicy Partyzantów, ale obecnie zajmuje oddany do użytku z okazji 35–lecia Politechniki Koszalińskiej nowy budynek przy ulicy Śniadeckich 2. Uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby Uczelni, a w tym również Wydziału Elektroniki, odbyło się 13.06.2003 r. W uroczystości tej udział wzięli rektorzy uczelni technicznych.

W roku 2004 odbył się XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, którego organizację powierzono Wydziałowi Elektroniki.

W grudniu 2004 r. decyzją MENiS dokonana została zmiana nazwy na Wydział Elektroniki i Informatyki. Wiosną roku 2005 rozpoczęła się natomiast budowa zespołu laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki ze środków MEN oraz europejskich funduszy ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Budynek ten został oddany do użytku w grudniu 2006 r.

Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku informatyka w 2006 r. oraz elektronika i telekomunikacja w 2009 r. uzyskując dla obu kierunków oceny pozytywne.


Nowa siedziba Wydziału przy ul. Śniadeckich 2 (od roku 2003)


XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, Koszalin, 15-17 czerwiec 2004r.

Od września 2008 r. na stanowisko Dziekana wybrany został prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński, który pełnił tę funkcję do 2016 roku.

W 2009 r. w skład Wydziału Elektroniki i Informatyki wchodziło siedem katedr: Katedra Inżynierii Komputerowej, Katedra Podstaw Elektroniki, Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, Katedra Systemów Elektronicznych, Katedra Telekomunikacji, Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji.

Na Wydziale zatrudnionych było 15 profesorów (w tym 8 tytularnych), 23 adiunktów i 13 asystentów oraz 9 wykładowców, kształciło się 1112 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 723 i na niestacjonarnych 389. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnych Wydział prowadził kształcenie w ośrodku zamiejscowym w Chojnicach. Wydział miał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale była zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według europejskiego standardu ECTS.

W marcu 2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. W kwietniu 2009 r. Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę o utworzeniu Studiów Doktoranckich na Wydziale w dyscyplinach Elektronika i Informatyka.


Prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy podczas wręczania nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński po nominacji profesorskiej, na zdjęciu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.

16 września 2009 r. Uchwałą Senatu został utworzony kierunek studiów „Pedagogika” prowadzony na naszym Wydziale do roku 2012. Uchwałą Senatu z 9 lipca 2012 r. kontynuację kierunku „Pedagogika” przejął Instytut Technologii i Edukacji.

W 2010 r. Wydział uzyskał w wyniku oceny parametrycznej „kategorię B” finansowania badań naukowych.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego Wydział uzyskał w maju 2011 r.

7 sierpnia 2012 r. pracownik Wydziału dr hab. Bohdan Andriyevskyy uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Wydział przeszedł w 2015 r. pomyślnie ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskując ocenę pozytywną - Uchwała nr 840/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. 


Prof. dr hab. Mirosław Maliński po nominacji profesorskiej, na zdjęciu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

17 lipca 2015 r. pracownik Wydziału dr hab. inż. Zbigniew Suszyński uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Wręczenie nominacji miało miejsce 03.08.2015 r. w Warszawie.

We wrześniu 2015 r., w wyniku zmian w Statucie Uczelni, Wydział przeszedł reorganizację, w wyniku której powstały nowe katedry i zakłady: Katedra Elektroniki (KE), Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK), Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (KSCPS), Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania (ZPIIZ), Zakład Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji (ZSMISI).

Od września 2016 r. na kadencję 2016-2020, na stanowisko Dziekana został wybrany prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz. Stanowiska prodziekanów objęli: prof. dr hab. Mirosław Maliński (prodziekan ds. nauki), dr inż. Wiesław Madej (prodziekan ds. kształcenia), dr inż. Robert Berezowski (prodziekan ds. studenckich).

W wyniku oceny parametrycznej Wydziału za lata 2013-2016 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.11.2017 r. Wydział uzyskał w ocenie parametrycznej ponownie kategorię B finansowania badań naukowych.

8 listopada 2018 r. pracownik Wydziału dr hab. Mirosław Maliński uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Wręczenie nominacji miało miejsce 13.02.2019 r. w Warszawie.

W dniu 18 grudnia 2018r. podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyła się uroczystość podziękowania za dotychczasową pracę odchodzącemu na emeryturę profesorowi Michałowi Białko.

W dniu 24 maja 2019 Wydział zorganizował galę z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia.

We wrześniu 2019 r., w wyniku zmian w Statucie Uczelni (związanych z Ustawą 2.0), Wydział przeszedł reorganizację, w wyniku której zakłady zostały przemianowane na katedry. Od tego czasu na Wydziale istnieją następujące Katedry: Katedra Elektroniki (KE), Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK), Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (KSCPS), Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania (KPIIZ), Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji (ZSMISI). Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki połączyło się z Centrum Informatycznym Wydziału Elektroniki i w wyniku tego utworzono Laboratorium Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki (LIWEiI). Do zmian doszło również w pionie administracji Wydziału: Dziekanat Wydziału zmienił się w centralną jednostkę uczelnianą - Biuro Obsługi Studenta (BOS) oraz utworzono Biuro Dziekana. W skład Biura Dziekana weszło 5 pań (kierownik biura: mgr Margita Kucharska oraz inż. Barbara Dowgielewicz, mgr Magdalena Kimaszewska, Renata Suszyńska i Barbara Ziółkowska).

Na początku 2020r zmarł Prof. Włodzimierz Khadzhynov wieloletni pracownik naukowy Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału.

W lipcu 2020r zmarł Prof. dr hab. inż. Michał Białko pracujący na Wydziale od roku 1996. Profesor był elektronikiem, profesorem nauk technicznych, doktorem honoris causa trzech uczelni oraz członkiem rzeczywistym PAN. Profesor Michał Białko był wybitnym naukowcem, dydaktykiem oraz wychowawcą młodych pracowników naukowych z których 30 uzyskało stopień doktora nauk technicznych.

W 2020r. na Wydziale zatrudnionych było 12 profesorów (w tym 8 tytularnych), 6 adiunktów, 3 asystentów oraz 17 wykładowców i 15 pracowników administracji i technicznych. Na Wydziale w 2020r kształci się 633 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 488 i na niestacjonarnych 145.


Gala 30-lecia wydziału