Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Opublikowano 24.01.2022 17:22

Przebieg egzaminu

Przebieg egzaminu INŻYNIERSKIEGO:

 • Na egzaminie dyplomowym Komisja przygotowuje trzy pytania:
 • Pytanie pierwsze jest stałe i brzmi: Główne tezy pracy

  W odpowiedzi na to pytanie dyplomant powinien zwięźle przedstawić cel pracy, przebieg jej realizacji, osiągnięte wyniki oraz wynikające z pracy wnioski.
  Przebieg odpowiedzi na pierwsze pytanie ma formę seminaryjną. Dyplomant przedstawia werbalnie główne tezy pracy posługując się wcześniej przygotowanym materiałem ilustracyjnym, wizualnym lub multimedialnym. Po zakończeniu referatu członkowie komisji zadają pytanie dotyczące pracy dyplomowej i prezentacji, a po odpowiedziach dyplomanta udzielają wypowiedzi, których dyplomant nie komentuje.
  Przedmiotem oceny są: konstrukcja logiczna wypowiedzi, poziom i dobór ilustracji, poprawność konkluzji, zawartość treściowa pracy, bibliografia.

 • Drugie pytanie przedstawione w formie problemowej dotyczy kompetencji inżynierskich/magisterskich w zakresie metod analitycznych, technik pomiarowych i umiejętności projektowych charakterystycznych dla kierunku kształcenia.

  Przedmiotem oceny są:
  - trafność analizy sytuacji problemowej
  - poprawność wyboru metody projektowej lub pomiarowej.

 • Trzecie pytanie dotyczy zagadnień z zestawu przedmiotów obieralnych definiujących specjalność.

  Ocenę wynikową Komisja ustala bezpośrednio po egzaminie i ogłasza natychmiast po ustaleniu.

Przebieg egzaminu MAGISTERSKIEGO:

 • Na egzaminie dyplomowym Komisja przygotowuje trzy pytania:

  Pytanie pierwsze jest stałe i brzmi: Główne tezy pracy
  W odpowiedzi na to pytanie dyplomant powinien zwięźle przedstawić cel pracy, przebieg jej realizacji, osiągnięte wyniki oraz wynikające z pracy wnioski. Szczególną uwagę powinien poświęcić na uzasadnienie przyjętej metody badawczej lub projektowej oraz krytyczną ocenę rezultatów pod względem dokładności, wiarygodności i stosowalności.
  Przebieg odpowiedzi na pierwsze pytanie ma formę seminaryjną. Dyplomant przedstawia werbalnie główne tezy pracy posługując się wcześniej przygotowanym materiałem ilustracyjnym, wizualnym lub multimedialnym. Po zakończeniu referatu członkowie komisji zadają pytanie dotyczące pracy dyplomowej i prezentacji, a po odpowiedziach dyplomanta udzielają wypowiedzi, których dyplomant nie komentuje.
  Przedmiotem oceny są: konstrukcja logiczna wypowiedzi, poziom i dobór ilustracji, poprawność konkluzji, zawartość treściowa pracy oraz krytyczna ocena wyników.

 • Drugie i trzecie pytanie przedstawione w formie problemowej dotyczy kompetencji naukowych w zakresie wykonywania pod kierunkiem i w zespole prac badawczych: analitycznych, technologicznych lub konstrukcyjnych, charakterystycznych dla kierunku kształcenia.

  Przedmiotem oceny są:
  - umiejętność analizy i jej wielostronność w oparciu o ugruntowaną wiedzę tematyczną,
  - umiejętność kształtowania wypowiedzi,
  - erudycja.
  Ocenę wynikową Komisja ustala bezpośrednio po egzaminie w nieobecności dyplomanta i ogłasza natychmiast po ustaleniu.

 Pytania Drugie i Trzecie: