Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Zeszyty Naukowe
ISSN 1897-7421
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej są specjalizowanym czasopismem naukowym wydawanym regularnie z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku. W latach 2009-2014 regularnie wydano po jednym numerze Zeszytów, a od 2015 - po 2 numery w roku.
Czasopismo jest indeksowane w bazach ICI Journals Master List (IndexCopernicus) oraz BazTECH.

Zakres tematyczny publikacji w Zeszytach obejmuje następujące dyscypliny naukowe: elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka (dziedzina nauk matematycznych i technicznych), inżynieria materiałowa (głównie w zakresie materiałów stosowanych w elektronice i nanomateriałów), fizyka (w zakresie materiałów i zjawisk związanych z elektroniką).

Autorami publikacji mogą być pracownicy Wydziału Elektroniki i Informatyki, innych jednostek Politechniki Koszalińskiej jak i innych uczelni lub placówek naukowych Polski lub z zagranicy.

Treść poszczególnych numerów zeszytów może być wielotematyczna, złożona z artykułów o tematyce podanej wyżej, jak i bardziej zawężona, szczególnie jeśli w skład numeru wchodzą np. wybrane publikacje z konferencji tematycznej zorganizowanej na Wydziale lub publikacje specjalnie związane ze wybraną datą lub osobą.

Teksty artykułów publikowane są w języku polskim lub angielskim. Streszczenia publikowanych w Zeszytach artykułów są publikowane w języku polskim i angielskim i po wydaniu kolejnego tomu są umieszczone na stronie internetowej Zeszytów.


W celu ciągłego funkcjonowania Zeszytów na Wydziale powołuje się stały naukowy Komitet Redakcyjny  Zeszytów. Głównym zadaniem Komitetu jest wstępna analiza wpływających artykułów pod kątem zgodności z zakresem tematycznym Zeszytów, skierowanie ich do recenzji, analiza treści recenzji, podjęcie kroków merytorycznych po recenzji, takich jak skierowanie do druku w Wydawnictwie uczelnianym Politechniki Koszalińskiej, skierowanie do poprawki lub odrzucenie artykułu.

Odnośniki:
 1. Streszczenia artykułów (PL, EN) – Tom I, 2009
 2. Streszczenia artykułów (PL, EN) – Tom II, 2010
 3. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom III, 2011
 4. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty  – Tom IV, 2012
 5. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty  – Tom V, 2013
 6. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty  – Tom VI, 2014
 7. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty  – Tom VII, 2015
 8. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty  – Tom VIII, 2015
 9. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom IX, 2016
 10. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom X, 2016
 11. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom XI, 2017
 12. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom XII, 2018
 13. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom XIII, 2018
 14. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom XIV, 2019
 15. Streszczenia artykułów (PL, EN) i pełne teksty – Tom XV, 2020
 16. Dla autorów – informacja i wytyczne dot. przygotowania artykułów
 17. Zasady recenzowania publikacji (z uwzględnieniem rekomendacji MNiSW)
 18. Informacja MNiSW w sprawie czasopism punktowanych
 19. Zasady realizacji zapory przeciwko „ghostwriting”
 20. Formularz recenzji
 21. Lista recenzentów 2011
 22. Lista recenzentów 2012
 23. Lista recenzentów 2013
 24. Lista recenzentów 2014
 25. Lista recenzentów 2015
 26. Lista recenzentów - tom VIII 2015

Okładki Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki

Okładki zeszytów (tomy I-IV)

Okładki zeszytów (tomy I-IV)

Okładki zeszytów (tomy I-IV)

Okładki zeszytów (tomy I-IV)

Okładki zeszytów (tomy I-IV)

Okładka zeszytu - tom IX

Okładka zeszytu - tom X

Okładka zeszytu - tom XV

 

RESEARCH NOTES of the FACULTY ELECTRONICS and COMPUTER SCIENCE of the  Koszalin University of Technology

ISSN 1897-7421
Research Notes of the faculty of electronics and computer science, Koszalin University of Technology are specialized scientific journal published at regular intervals, not less frequently than once a year. In the years 2009 - 2014 regularly issued one number of the Research Notes, from 2015 - 2 numbers.
The Journal is indexed in bases ICI Journals Master List (IndexCopernicus) and BazTECH.

The thematic field of the articles  published in the journal includes the following disciplines : electronics , telecommunications , electrical engineering, power engineering, computer science ( field of mathematical sciences and engineering) , materials science (mainly concerning materials used in electronics and nanomaterials ) , physics (related to materials and phenomena associated with electronics) .
The authors of the publication may be employees of the Faculty of Electronics and Computer Science , of other units of Koszalin University of Technology and other universities or scientific institutions, from  Polish or from abroad.
The content of the issues of the  Research Notes may be many multi-topics , consisting of papers from the area  given above , as well as more narrowly , especially if  the issue includes selected publications of monothematic conference organized at the Faculty or publications specifically related to the selected date or person.
The texts of articles are published either in Polish or in English. Abstracts are published both in Polish and English, and after the release of the issue are placed on the website of Journals:

https://tu.koszalin.pl/weii/kat/1200/zeszyty-naukowe

For continuous operation of the Research Notes the Faculty appoints a permanent Scientific Journals Editorial Group . The main task of the Group is a preliminary analysis of the influence of articles for compliance with the thematic scope of the Research Notes , directing  to reviewers , analysis the reviews, the steps taken after a review of substance, such as directing the amendment or rejection of the article, a transfer to print  to Koszalin University of Technology Publishing House of the Koszalin University of Technology.