Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Uprawnienia do nadawania stopnia dr habilitowanego

W dniu 30.05.2017 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Naszemu Wydziałowi uprawnienia do nadawani stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

ZALECENIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Procedura wszczęcia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wymaga wskazania przez Habilitanta Rady Wydziału, przed którą zamierza przeprowadzić postępowanie.
Szczegółowe i ogólne wymagania dotyczące dorobku naukowego oraz dokumentacji jaką ma złożyć Habilitant opisane są w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586).
  2. Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.U. z 2016 r. poz. 882).
  3. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1165).

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, po skierowaniu danego postępowania przez Centralną Komisję do Rady Wydziału Rada jest zobowiązana podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody lub o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania.
Każdy przypadek jest rozpatrywany przez Radę Wydziału indywidualnie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  1. Zalecany jest dorobek publikacyjny w dyscyplinie elektronika po doktoracie w liczbie kilkunastu recenzowanych publikacji, w tym co najmniej 4 publikacje w czasopismach z listy A MNiSW, które będą stanowić podstawę osiągnięcia naukowego.
  2. Wartość sumaryczna wskaźnika Impact Factor (wg WoS) wszystkich publikacji dla dyscypliny naukowej elektronika powinna przekraczać 4,5.
  3. Wartość Indeksu Hirsch'a h w bazach: Web of Science, Scopus oraz Google Scholar powinna wynosić co najmniej h=3. Liczba cytowań prac habilitanta bez autocytowań powinna wynosić co najmniej 15.
  4. Jeżeli habilitant wskazuje monografię jako osiągnięcie naukowe w dyscyplinie elektronika to powinna być ona zrecenzowana przez 2 samodzielnych pracowników naukowych spoza Uczelni zatrudniającej habilitanta.
  5. Habilitant zobowiązany jest do przedstawienia listy najważniejszych prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora określającej jego wkład procentowy i merytoryczny w tych pracach.

ZALECENIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ - plik pdf