Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Zasady rozwiązywania konfliktów

Zasady rozwiązywania konfliktów oraz reagowania na przypadki zagrożenia lub  naruszenia bezpieczeństwa,
a także wszelkie formy dyskryminacji i przemocy  wobec członków kadry prowadzącej kształcenie,
studentów i pracowników  prowadzących obsługę administracyjną procesu kształcenia
na Wydziale  Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. 

 1.  Każdy pracownik i student Wydziału zobowiązany jest do powstrzymywania się  od  działań  lub  zachowań  noszących  znamiona  dyskryminacji  lub  działań  niepożądanych oraz do przeciwdziałania ich stosowaniu przez inne osoby.  
 2. Student  w  sytuacji  zaistnienia  konfliktu:  z  innym  studentem,  z  pracownikiem  badawczo-dydaktycznym/dydaktycznym  lub  innym  pracownikiem  Uczelni,  jak  również w przypadku spotkania się z przejawami dyskryminacji,  przemocy  i  innych sytuacji konfliktowych, osobiście lub za pośrednictwem Rady Studentów  Wydziału  informuje  Prodziekana  ds.  Studenckich.  Prodziekan  podejmuje  działania (pkt. 9) mające na celu rozwiązanie konfliktu. 
 3. Student  może  poinformować  o sytuacjach konfliktowych, dyskryminacji i  przemocy oraz zagrożeniu lub naruszeniu zasad bezpieczeństwa na Wydziale w  ankiecie dotyczącej kursu przedmiotowego, a także w ankiecie oceniającej jakość  kształcenia i warunki studiowania na kierunkach prowadzonych w Politechnice  Koszalińskiej.  Procedurę  rozwiązywania  sytuacji  konfliktowych  sygnalizowanych w ankietach uruchamia Prodziekan ds. Studenckich informując  Dziekana i Prodziekana ds. Kształcenia. 
 4. W  przypadku,  kiedy  nie  nastąpi  rozwiązanie  konfliktu  Prodziekan ds.  Studenckich informuje o tym Prorektora ds. Studenckich. 
 5. Student  może  skorzystać  z  Akademickiego  Wsparcia  Psychologicznego  dla  studentów  PK  (https://tu.koszalin.pl/kat/217/akademickie-wsparcie- psychologiczne)
 6. Pracownik badawczo-dydaktyczny/dydaktyczny w sytuacji zaistnienia konfliktu  ze  studentem  informuje  Prodziekana  ds.  Studenckich  ,  który  informuje  o  zaistniałej sytuacji Dziekana i Prodziekana ds. Kształcenia. Podejmowane są  działania (pkt.9) mające na celu rozwiązanie konfliktu. 
 7. Pracownik badawczo-dydaktyczny/dydaktyczny oraz administracyjny w sytuacji  zaistnienia konfliktu z innym pracownikiem, jak również w przypadku spotkania  się  z  przejawami  dyskryminacji,  przemocy  i  innych  sytuacji  konfliktowych,  informuje bezpośredniego przełożonego, który podejmuje działania mające na  celu rozwiązanie problemu. W przypadku konfliktu z bezpośrednim przełożonym  działania mające na celu rozwiązanie problemu podejmuje Dziekan. 
 8. Pracownicy  Wydziału  powinni  reagować  na  przejawy  przemocy,  agresji,  dyskryminacji.  Ponadto powinni zgłaszać Dziekanowi zauważone, niepokojące  zachowania  zagrażające  lub  naruszające  bezpieczeństwo,  zdrowie  lub  życie  zarówno studentów, jak i pracowników. 
 9. Na  Wydziale  Elektroniki  i  Informatyki  stosowane  są  następujące  sposoby  rozwiązywania  konfliktów:  przeprowadzenie  indywidualnej  rozmowy  z  zainteresowanymi  stronami,  przeprowadzenie  mediacji  pomiędzy  stronami  sporu, przeprowadzenie rozmowy ze studentami całej grupy studenckiej, której  dotyczy  przedmiotowy  konflikt  (ze  wszystkimi  pracownikami),  jeśli  jest  to  wskazane ze względu na przedmiot sporu. 
 10. W Politechnice Koszalińskiej działają rzecznicy dyscyplinarni powołani przez  Rektora: Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznicy  Dyscyplinarni ds. Studentów. 
 11. W  celu  realizacji  polityki  bezpieczeństwa  przez  Uczelnię  organizowane  są  szkolenia BHP dla studentów oraz szkolenia BHP dla pracowników. 

Przydatne akty prawne: 

 1. Regulamin  Studiów  Politechniki  Koszalińskiej  Załącznik  do  Uchwały  Nr  44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25.09.2019 r. oraz na podstawie  Uchwały Nr 25/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30.04.2020 r. 
 2. Regulamin  pracy  Politechniki  Koszalińskiej,  Załącznik  do  Zarządzenia  nr  50/2019 Rektora PK z dnia 20 września 2019 r. 
 3. UCHWAŁA  Nr  54/2020  Senatu  Politechniki  Koszalińskiej  z  dnia  28  października  2020  r.  w  sprawie  powołania  składu  Komisji  Dyscyplinarnej  Uczelni dla Studentów i Doktorantów  
 4. UCHWAŁA  Nr  55/2020  Senatu  Politechniki  Koszalińskiej  z  dnia  28  października  2020  r.  w  sprawie  powołania  składu  Odwoławczej Komisji  Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów 
 5. UCHWAŁA  Nr  53/2020  Senatu  Politechniki  Koszalińskiej  z  dnia  28  października 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla  Nauczycieli Akademickich.       

Koszalin, dnia 28.02.2021