Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Wymiana zagraniczna

Program Erasmus+ został powołany do życia na lata 2014–2020. Politechnika Koszalińska uczestniczy w tym programie.

Program obejmuje swym zakresem europejskie szkolnictwo wyższe. W ramach programu studenci mogą studiować do 1 roku, na uczelni zagranicznej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską lub podjąć praktykę zawodową. Studenci programu Erasmus mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie części kosztów pobytu za granicą. Programem są również objęci pracownicy uczelni wyższych, którzy mogą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia na zagranicznych uczelniach lub prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach.

Ważnym elementem programu jest akceptacja Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) przez wszystkie uczelnie uczestniczące w tym programie. System ten umożliwia wzajemną akceptację zaliczeń i egzaminów przez uczestniczące w programie uczelnie.

Pierwowzorem i poprzednikiem programu Erasmus+ był program Erasmus powołany do życia przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987. Program otrzymał swoją nazwę na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI wieku holenderskiego filozofa i pedagoga, Erazma z Rotterdamu, jednego z czołowych humanistów odrodzenia i propagatora kultury antycznej.

Status studenta programu Erasmus+ uzyskują ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmus+ i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) nadaną przez Komisję Europejską. Politechnika Koszalińska posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy naszych studentów do udziału w tym programie i do zgłaszania się do koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+.

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim
Aktualności uczelniane dotyczące programu
Potrzebne formularze
Biuro Współpracy Międzynarodowej Politechniki Koszalińskiej

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+
dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz dla kierunku Informatyka
dr inż. Marcin Walczak
ul. Śniadeckich 2, pok. 203A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 708, e-mail: marcin.walczak@tu.koszalin.pl

Przydatne linki:
http://erasmusplus.org.pl
http://www.erasmus.org.pl
http://esn.pl/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Aktualność danych na tej stronie weryfikują Koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+