Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Gospodarka nieruchomościami
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pozwala na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).


Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.

Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Pierwszy semestr obejmujący 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS) jest wspólny dla trzech specjalności. Zajęcia w drugim semestrze odbywają się w podziale na trzy specjalności: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5 zjazdów (110 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

 • Organizacja transakcji
 • Zarządzanie biurem
 • Realizacja umów z klientami
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Dokumentacja techniczna nieruchomości
 • Marketing nieruchomości
 • Działalność zawodowa - promowanie profesjonalizm
 • Relacje z klientami
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona danych osobowych
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy finansów i bankowości
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Część ogólna prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy budownictwa
 • Zamówienia publiczne
 • Warsztaty – testy zaliczeniowe po I semestrze
 • Warsztaty – test zaliczeniowy po II semestrze
 • Seminaria dyplomowe i egzamin dyplomowy

Korzyści: Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2022 - czerwiec 2023;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (16 zjazdów), specjalność zarządzanie nieruchomościami (13 zjazdów), specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (13 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów: dr Joanna Cymermanjoanna.cymerman@tu.koszalin.pl,  tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3100 zł, z czego:

 • 1550 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem

 • 1550 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: wycena nieruchomości

Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność wycena nieruchomości pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 826). Ukończenie studiów podyplomowych, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia słuchaczy do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).


Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru wyceny nieruchomości.
 • Dostarczenie wiedzy niezbędnej do sporządzania opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego a także innych opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Pierwszy semestr obejmujący 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS) jest wspólny dla trzech specjalności tj. wyceny nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zajęcia w drugim semestrze odbywają się w podziale na specjalności - wycena nieruchomości 8 zjazdów (165 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Specjalność wycena nieruchomości:

 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy finansów i bankowości
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Część ogólna prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Podstawy kosztorysowania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy budownictwa
 • Zamówienia publiczne
 • Warsztaty – testy zaliczeniowe po I semestrze
 • Warsztaty – test zaliczeniowy po II semestrze
 • Seminaria dyplomowe i egzamin dyplomowy

Korzyści:

Ukończenie studiów podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI na specjalności wycena nieruchomości, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2022 - czerwiec 2023;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (16 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).

Kierownik Studiów: dr Joanna Cymerman, joanna.cymerman@tu.koszalin.pl, tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 4000 zł, z czego:

 • 2000 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem

 • 2000 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Osoby zainteresowane ukończeniem studiów wyższych o specjalności wycena nieruchomości zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) o specjalności Wycena nieruchomości realizowane w trybie stacjonarnym na kierunku Ekonomia.


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność zarządzanie nieruchomościami pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności zarządzanie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i uzyskają ocenę pozytywną są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru, zarządzania nieruchomościami.
 • Dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami na rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Pierwszy semestr obejmujący 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS) jest wspólny dla trzech specjalności. Zajęcia w drugim semestrze odbywają się w podziale na trzy specjalności - zarządzanie nieruchomościami 5 zjazdów (110 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Specjalność zarządzanie nieruchomościami:

 • Pozyskiwanie klientów na rynku nieruchomości
 • Zawieranie umów z klientami
 • Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi
 • Czynności prawne i administracyjne zarządcy
 • Zarządzanie usługami finansowymi
 • Zarządzanie firmą
 • Promowanie profesjonalizmu
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona danych osobowych
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy finansów i bankowości
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Część ogólna prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy budownictwa
 • Zamówienia publiczne
 • Warsztaty – testy zaliczeniowe po I semestrze
 • Warsztaty – test zaliczeniowy po II semestrze
 • Seminaria dyplomowe i egzamin dyplomowy

Korzyści: Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności zarządzanie nieruchomościami upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uzyskanie tytułu Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”

 


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2022 - czerwiec 2023;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (16 zjazdów), specjalność zarządzanie nieruchomościami (13 zjazdów), specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (13 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów: dr Joanna Cymerman, joanna.cymerman@tu.koszalin.pl, tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia: 

 • Łącznie: 3600 zł, z czego:

 • 1800 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem

 • 1800 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Załączniki

Nazwa
Kwestionariusz osobowy.docx pobierz
Podanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.doc pobierz
Podanie Wycena nierchomości.doc pobierz
Podanie Zarządzanie nieruchomościami.doc pobierz