Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Gospodarka nieruchomościami
W roku akademickim 2023/2024 rusza Jubileuszowa XX Edycja Studiów Podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Już dziś dołącz do grona blisko 900-set Absolwentów studiów podyplomowych zasilając grono  ekspertów rynku nieruchomości jako:

 • Rzeczoznawca majątkowy,
 • Zarządca nieruchomości
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: wycena nieruchomości

Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność wycena nieruchomości pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 826; zm. Dz. U. 2023 r. poz. 903). Ukończenie studiów podyplomowych, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia słuchaczy do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).


Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru wyceny nieruchomości.
 • Dostarczenie wiedzy niezbędnej do sporządzania opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego a także innych opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Studia trwają dwa semestry (łącznie 305 h, 60 ECTS): semestr pierwszy (wspólny dla trzech specjalności) obejmuje 7 zjazdów (145 h, 30 ECTS), semestr drugi - 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Semestr I (wspólny dla trzech specjalności)

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Systemy geoinformacyjne
Ochrona danych osobowych
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości
Elementy rachunkowości
Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków
Warsztaty - test zaliczeniowy po I semestrze


Semestr II (specjalność wycena nieruchomości)

Podstawy matematyki finansowej
Podstawy statystyki i ekonometrii
Podstawy powszechnej taksacji
System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
Zasady dobrej praktyki
Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Podstawy kosztorysowania
Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Podstawy wyceny przedsiębiorstw
Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie
Zamówienia publiczne
Warsztaty - test zaliczeniowy po II. semestrze
Seminaria dyplomowe i obrony


Korzyści:

Ukończenie studiów podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI na specjalności wycena nieruchomości, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2023 - czerwiec 2024;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (15 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).

Kierownik Studiów: dr Joanna Cymerman, joanna.cymerman@tu.koszalin.pl, tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 4000 zł, z czego:
 • 2000 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 2000 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Osoby zainteresowane ukończeniem studiów wyższych o specjalności wycena nieruchomości zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) o specjalności Wycena nieruchomości realizowane w trybie stacjonarnym na kierunku Ekonomia.


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność zarządzanie nieruchomościami pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności zarządzanie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i uzyskają ocenę pozytywną są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru, zarządzania nieruchomościami.
 • Dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami na rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Studia trwają dwa semestry (łącznie 305 h, 60 ECTS): semestr pierwszy (wspólny dla trzech specjalności) obejmuje 7 zjazdów (145 h, 30 ECTS), semestr drugi - 5 zjazdów (95 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Semestr I (wspólny dla trzech specjalności)

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Systemy geoinformacyjne
Ochrona danych osobowych
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości
Elementy rachunkowości
Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków
Warsztaty - test zaliczeniowy po I semestrze


Semestr II (specjalność zarządzanie nieruchomościami)

Promowanie profesjonalizmu
Pozyskiwanie klientów na rynku nieruchomości
Zawieranie umów z klientami
Czynności prawne i administracyjne
Zarządzanie usługami finansowymi
Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi
Zarządzanie firmą
Podatki i opłaty związane z  nieruchomościami
Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia
Warsztaty - test zaliczeniowy po II semestrze
Seminaria dyplomowe i obrony


Korzyści: Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności zarządzanie nieruchomościami upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uzyskanie Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2023 - czerwiec 2024;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność zarządzanie nieruchomościami (12 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów: dr Joanna Cymerman, joanna.cymerman@tu.koszalin.pl, tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3600 zł, z czego:
 • 1800 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1800 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pozwala na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).


Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.

Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Adresaci studiów: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Studia trwają dwa semestry (łącznie 305 h, 60 ECTS): semestr pierwszy (wspólny dla trzech specjalności) obejmuje 7 zjazdów (145 h, 30 ECTS), semestr drugi - 5 zjazdów (95 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Semestr I (zajęcia wspólne dla trzech specjalności)

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Systemy geoinformacyjne
Ochrona danych osobowych
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Elementy finansów i bankowości
Elementy rachunkowości
Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków
Warsztaty - test zaliczeniowy po I semestrze


Semestr II (specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami)

Działalność zawodowa - promowanie profesjonalizmu
Relacje z klientami
Realizacja umów z klientami
Ustalenia stanu prawnego nieruchomości
Dokumentacja techniczna nieruchomości
Marketing nieruchomości
Organizacja transakcji
Zarządzanie biurem
Podatki i opłaty związane  z nieruchomościami
Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia
Warsztaty - test zaliczeniowy po II semestrze
Seminaria dyplomowe i obrony


Korzyści: Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uzyskanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2023 - czerwiec 2024;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (12 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów: dr Joanna Cymerman, joanna.cymerman@tu.koszalin.pl, tel. 660 411 392

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3100 zł, z czego:
 • 1550 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1550 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

 

 

Załączniki

Nazwa
Kwestionariusz osobowy.docx pobierz
Podanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.doc pobierz
Podanie Wycena nierchomości.doc pobierz
Podanie Zarządzanie nieruchomościami.doc pobierz