Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

1992


Prace nad utworzeniem Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Prace nad utworzeniem Instytutu Ekonomii i Zarządzania rozpoczęły się w październiku 1992 roku, kiedy to dr hab. Bogusławowi Polakowi, profesorowi Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie powierzona została misja zorganizowania Instytutu Zarządzania i Marketingu. W grudniu 1992 roku Senat Uczelni podjął uchwałę o utworzeniu kierunku studiów Zarządzanie i Marketing. Cztery miesiące później, tj. 19 kwietnia 1993 roku, uchwała Senatu została zaakceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej.

1993


 Zarządzenie Rektora z 14 czerwca 1993 roku

Zarządzeniem Rektora z 14 czerwca 1993 roku, prof. dr hab. inż. Zdzisława Piątka, zgodnie z uchwałą Senatu z 2 czerwca, powołany został Instytut Zarządzania i Marketingu (w organizacji). Kierowanie Instytutem powierzono prof. dr. hab. Bogusławowi Polakowi.
W lipcu 1993 roku przeprowadzono pierwszą rekrutację w Instytucie Zarządzania i Marketingu. Przyjęto wówczas 298 studentów na studia dzienne oraz 156 studentów na studia zaoczne.

1995


Drugi kierunek

W lipcu 1995 roku utworzono drugi kierunek studiów Ekonomię.

1996


Nowy obiekt dydaktyczny

1 października 1996 roku Instytut Zarządzania i Marketingu przeniósł się do nowego obiektu dydaktycznego, który Politechnika Koszalińska uzyskała od władz Koszalina – przy ul. E. Kwiatkowskiego. Proces zagospodarowania budynków przy ul. Kwiatkowskiego został zakończony w 1999 roku. Pomieszczenia zostały przystosowane do działalności dydaktycznej także dzięki pomocy finansowej Fundacji Polsko-Niemieckiej i dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2007


Przekształcenia

Uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej z 5 października 2007 roku z Wydziału Ekonomii i Zarządzania wyodrębnione zostały dwa instytuty: Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, którego Dyrektorem został prof. zw. dr hab. Bogusław Polak oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania, na którego dyrektora powołano prof. zw. dr hab. Eugeniusza Michalskiego. Powołany Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadził trzy kierunki studiów: Ekonomię i Zarządzanie na poziomie licencjackim i magisterskim oraz Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim.

Obecne czasy


Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada doskonałą bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni około 6000 metrów kwadratowych. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych Wydział dysponuje trzema laboratoriami komputerowymi i ośmioma pracowniami specjalistycznymi. W budynku istnieje księgarnia, punkty kserograficzne oraz bar dla studentów i pracowników.

Wydział Nauk Ekonomicznych jest współużytkownikiem audytorium zdolnym pomieścić 380 osób. Audytorium przygotowane jest także dla celów konferencyjnych. Obiekt dydaktyczny, jakim dysponuje Wydział jest również w pełni przygotowany do przyjęcia studentów niepełnosprawnych, zlikwidowano bowiem wszystkie bariery architektoniczne, a swobodne przemieszczanie się osób po wszystkich kondygnacjach zapewniają cztery windy. Doskonale funkcjonuje samorząd studencki oraz studenckie koła naukowe.

W dniu 3.12.2014 roku, w ramach współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych z podmiotami gospodarczymi, ukonstytuowano Konwent mający na celu wspieranie działalności Wydziału na rzecz jego rozwoju.

Obecnie na Wydziale prowadzonych jest pięć kierunków studiów na poziomie I stopnia: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Logistyka (od 2018) oraz na poziomie II stopnia – Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość.

Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych