Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej
Absolwent kierunku umie samodzielnie podejmować trafne decyzje inwestycyjne, a także kalkulować źródła finansowania tych inwestycji. Wyposażony jest w wiedzę z rachunkowości fi nansowej i zarządczej oraz potrafi umiejętnie ocenić sytuację fi nansową podmiotów gospodarczych, dokonać ewaluacji efektywności ich działalności i zaproponować potencjalne działania restrukturyzacyjne. Absolwent zna współczesne systemy fi nansowe, wie jak identyfi kować ryzyko związane z działalnością instytucji fi nansowej, a także potrafi obsługiwać programy komputerowe wspierające działalność instytucji fi nansowych. Identyfi kuje instrumenty rynku kapitałowego, zna zasady ich emisji i obrotu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• analityk finansowy

• księgowy • audytor

• specjalista rachunkowości

• specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego

• specjalista w biurze konsultingowym

• doradca podatkowy

• specjalista zarządzania finansami

• doradca finansowy i inwestycyjny


SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Załączniki

Nazwa
2023Program studiów kierunku FIR I stopień_29.05.2023.pdf pobierz
2023Program studiów kierunku FIR II stopień_29.05.2023.pdf pobierz