Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

International Business
Absolwenci i absolwentki kierunku International Business są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym, a także zarządzania małą i średnią firmą zaangażowaną w wymianę międzynarodową bądź funkcjonującą w ramach międzynarodowych sieci. Dodatkowo wyposażeni są w umiejętności pozwalające na diagnozowanie, projektowanie i realizowanie strategicznych aspektów funkcjonowania międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych. Absolwenci i absolwentki kierunku International Busienss posługują się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2+, co umożliwia pracę w międzynarodowych zespołach i zajmowania stanowisk różnego szczebla związanych z pracą analityczną nakierowaną na efektywne rozwiązywanie problemów z obszaru zagadnień finansowo-ekonomicznych w środowisku międzynarodowym. Ponadto absolwenci i absolwentki posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić badania naukowe na rynkach międzynarodowych i interpretować ich wyniki.


Perspektywy zawodowe: 

 • specjalista/ka ds. handlu międzynarodowego,
 • menedżer/ka projektów międzynarodowych,
 • specjalista/ka w międzynarodowych instytucjach finansowych, otoczenia biznesu, sektora usług publicznych,
 • menedżer/ka w krajowych i zagranicznych podmiotach,
 • makler na giełdach międzynarodowych,
 • własna działalność gospodarcza.

Description of graduate skills:

Graduates of the International Business program are prepared to conduct business activities in European markets, in connection with the global market, as well as to manage small and medium-sized enterprises engaged in international trade or operating within international networks. Additionally, they are equipped with skills enabling them to diagnose, design, and implement strategic aspects of the functioning of international corporations and capital groups. International Business program graduates are proficient in English at a B2+ level, enabling them to work in global teams and hold positions involving analytical problem-solving in international financial and economic contexts. Furthermore, graduates possess knowledge and skills allowing them to conduct research in international markets and interpret their results.

Career prospects:

 • international trade specialist,
 • international project manager,
 • specialist in international financial institutions, business environment institutions, and public services sector,
 • manager in domestic and international organizations,
 • broker on international stock exchanges,
 • running own business.

Załączniki

Nazwa
Zascznik_do_US_21_2024_Program_International_Business_EN.pdf pobierz
Zascznik_do_US_22_2024_zasady_rekrutacji_International_Business.pdf pobierz