Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

System antyplagiatowy - Jednolity System Antyplagiatowy

Nowy system antyplagiatowy obowiązujący od 1 stycznia 2019.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Przykładowy wynik badania: