Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Webinar inwestycyjny Strategie inwestycyjne
Opublikowano 20.11.2023 09:55

Zapraszam na webinar inwestycyjny Strategie inwestycyjne - mój pierwszy portfel inwestycyjny – promujący praktyczną wiedzę na temat inwestycji giełdowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada b.r. (poniedziałek) o godzinie 10.45 w Laboratorium finansowo-giełdowym (s. 604A) w Kampusie przy ul. Kwiatkowskiego 6E. Prelegentem będzie Pan Bartosz Mendel – analityk Domu Maklerskiego XTB S.A.Warsztaty są realizowane w formie hybrydowej. Link dostępu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6aba0d8352014bea8b44feee84e23f3c%40thread.tacv2/1700225187076?context=%7b%22Tid%22%3a%22591a8c20-e43b-4959-baf4-94fdcb5cf997%22%2c%22Oid%22%3a%22b3d1cb43-abed-4c2b-a7a2-cd5ef2bfceb2%22%7d