Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostawStudia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-go stopnia - licencjackie, inżynierskie, II-go stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Współczesny rynek wymaga od ekonomistów i menedżerów odejścia od strategii zorientowanej tylko na wydajność, na korzyść zorientowania na płynny przepływ materiałów zaspokający zlecenia klientów w systemie ciągłym lub do niego zbliżonym, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Z jednej strony logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw stanowią dzisiaj podstawowe kryterium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, a z drugiej strony należą do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Ponadto logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw skutecznie odpowiadają na wyzwania wchodzącej w fazę rozwoju Gospodarce 4.0 kładącej nacisk na dalszą cyfryzację, automatyzację, wykorzystanie innowacji organizacyjnych oraz procesowych w przemyśle a także kształtowaniu inteligentnych łańcuchów łączących dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów.

W tym kontekście, odpowiadając na wyzwania współczesnej i przyszłej gospodarki, kierujemy ofertę edukacyjną do osób, które zamierzają zgłębić tajniki zarządzania całokształtem procesów biznesowych, kreowania wzrostu wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem). Przygotowany program studiów pozwala na rozwijanie umiejętności menedżerskich, analitycznych a przez praktyczne case studies, warsztaty i wizyty studyjne prowadzone przez praktyków i doświadczony zespół pracowników Politechniki Koszalińskiej na skutecznie i elastycznie reagowanie na wszelkie zmiany zachodzące na rynku w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są także dla osób:

 • pragnących zdobyć oraz usystematyzować wiedzę z zakresu teorii i praktyki logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • menedżerów, analityków i specjalistów poszczególnych obszarów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • koordynują funkcjonowanie łańcuchów dostaw,
 • chcących zdobyć nowe kwalifikacje, które mogą zwiększać szanse na rozwój osobisty i wzrost atrakcyjność swojej oferty na rynku pracy.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:

 • Wprowadzenie do logistyki,
 • Infrastruktura łańcuchów dostaw,
 • Projektowanie systemów logistycznych,
 • Strategie logistyczne,
 • Logistyka międzynarodowa i globalna,
 • Prognozowanie popytu,
 • Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Logistyczna obsługa klienta,
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie,
 • Współczesne koncepcje TQM, LM, CSR,
 • Prawo przewozowe, umowy i ubezpieczenia w łańcuchach dostaw,
 • Informatyka w logistyce,
 • IT w łańcuchach dostaw,
 • Zakupy i logistyka zaopatrzenia,
 • Praktyka decyzji menedżerskich,
 • Zapasy i składowanie w łańcuchach dostaw,
 • Społeczna odpowiedzialność w łańcuchach dostaw,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w logistyce,
 • Controlling logistyczny,
 • Wizyty studyjne w regionalnych centrach dystrybucyjnych.

Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania łańcuchami dostaw,
 • pogłębianie umiejętności podejmowania decyzji przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz skutecznego wykorzystania metod i narzędzi je wspomagających,
 • przekazanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zastosowania strategii logistycznych w nowoczesnych koncepcjach zarządzania TQM, LM, CSR,
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw, w tym skutecznego wykorzystania infrastruktury logistycznej,
 • przekazanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego rozwiązywania problemów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę case studies oraz dobrych praktyk logistycznych przedstawianych przez praktyków logistyki,
 • umożliwienie uczestnictwa w wizytach studyjnych, poszerzających wiedzę z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw o aspekty praktyczne,
 • umożliwienie poznania doświadczeń innych uczestników Studium w ramach specjalnie zaprojektowanych seminariów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, licencjackie, zawodowe,)
 • Podanie o przyjęcie na studia,
 • Kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku), Zdjęcia legitymacyjne 1 szt.,

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 114A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 114A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik - czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci z zakresu logistyki.

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Małgorzata Kraszka, pokój 114A

tel. (94) 34 39 114 (poniedziałek - piątek w godz. 8:00-15:00)
wne@tu.koszalin.pl

Opłata za studia:

 • Łącznie: 3000 zł, z czego:
 • 1500 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1500 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Załączniki

Nazwa
Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw - Kwestionariusz_osobowy.docx pobierz
Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw - Podanie.doc pobierz