Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Rachunkowość jednostek gospodarczych
Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I-szego stopnia (licencjackie), II-stopnia (uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Wiedza ta ułatwi i usprawni pracę osobom zatrudnionym w komórkach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, a także trudniącym się prowadzeniem usługowym ksiąg rachunkowych lub planujących uruchomienie własnej działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:

 • księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość firmy,
 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich firm,
 • osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych,
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
 • właścicieli firm,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty (ogółem 275 godzin):

 • analiza finansowa
 • ewidencje podatkowe
 • kontrola finansowo – księgowa
 • podstawy rachunkowości
 • polityka bilansowa
 • prawo finansowe
 • prawo gospodarcze
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość informatyczna
 • rachunkowość zarządcza
 • sprawozdawczość finansowa
 • systemy podatkowe
 • ubezpieczenia społeczne.

Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość jednostek gospodarczych jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania, charakteryzowania i wyceny składników majątku i źródeł majątku jednostek gospodarczych,
 • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,
 • prowadzenia uproszczonych form opodatkowania,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,
 • stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • interpretacji prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy oraz prawa karno-skarbowego,
 • rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych (ZUS),
 • obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik - czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci z dziedziny rachunkowości.


W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
tel. (94) 34 39 203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
karolina.trafny@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3000 zł, z czego:
 • 1500 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1500 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Załączniki

Nazwa
Kwestionariusz osobowy Rachunkowosc Jednostek Gospodarczych.docx pobierz
Podanie RJG.doc pobierz