Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Kadry i płace
Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką kadr i płac.

Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, pozapłacowych świadczeń pracowniczych i świadczeń socjalnych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, zasad BHP i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli ponadto możliwość zapoznania się obsługą programów kadrowo-płacowych wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:

 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • osób, które zajmują się polityką kadrową w jednostkach gospodarczych,
 • osób pracujących w komórkach płacowo-księgowych, w jednostkach prywatnych, jednostkach sfery finansów publicznych, organizacjach non-profit,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
 • pracowników biur rachunkowych i podatkowych,
 • kadry zarządczej wszystkich szczebli zarządzania,
 • pracowników obsługujących programy kadrowo-płacowe.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).


Realizowane przedmioty:

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo podatkowe
 • Kadry
 • Przepisy BHP w zatrudnianiu pracowników
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Metody naliczania wynagrodzeń
 • Świadczenia społeczne i socjalne
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze
 • Dokumentacja ZUS
 • Laboratoria – Płatnik
 • Laboratoria – Symfonia
 • Laboratoria – Gratyfikant GT
 • Laboratoria – OPTIMA
 • RODO - Kadry i Płace

Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Kadry i Płace jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników,
 • zasad związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • określania norm czasu pracy,
 • ustalania obowiązków zakładu pracy jako płatnika w stosunku do organów skarbowych i ZUS,
 • naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń, naliczania świadczeń za czas choroby, wynagrodzeń za urlop, wynagrodzeń w walutach obcych,
 • rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń uzyskanych za granicą,
 • obsługa programu Płatnik - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, korygujących, wysyłanie dokumentów do ZUS,
 • obsługa programów kadrowo-płacowych – praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć laboratoryjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin
z dopiskiem „Kadry i Płace”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad - czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci z zakresu kadr i płac.

Kierownik Studiów: dr Dariusz Kotarski.


W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Emilia Nadolna-Czarnota, pokój 103A
tel. 94 34 39 118
emilia.nadolna-czarnota@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3500 zł, z czego:
 • 1750 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1750 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

 

Załączniki

Nazwa
Kadry i Place - Kwestionariusz_osobowy.docx pobierz
Kadry i Place - Podanie.doc pobierz