Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

E-commerce dla praktyków
Studia podyplomowe „E-commerce dla praktyków” to studia doskonalące, organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia powstały w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami i są one odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec osób pełniących funkcje związane z realizacją działań w handlu elektronicznym lub też przygotowujących się do ich objęcia, od których wymagana jest zarówno aktualna wiedza w obszarze e-commerce, jak również umiejętność jej praktycznego zastosowania w życiu zawodowym. Program przewiduje nowoczesne podejście do studiowania, w którym proces nauczania dostosowany został zarówno do potrzeb obecnego rynku pracy, jaki i współczesnych transformacji cyfrowych otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw.

Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli samodzielnego specjalisty lub specjalisty - menadżera jako kreatora handlu elektronicznego branży lub jednostki organizacyjnej.


Cel studiów:

 • dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy niezbędnej w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem związanym z branżą e-commerce;
 • nabycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, niezbędnych w procesie rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w obszarze handlu elektronicznego, kreowania jej wizerunku w wirtualnej przestrzeni, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wyposażenie słuchaczy w zestaw kompetencji koniecznych do sprawnego zarządzania potencjałem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych związanych z obszarem cyfryzacji uwzględniającym mechanizmy sprzedażowe on-line.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe i chcą pogłębić swoje kompetencje w zakresie szeroko rozumianego obszaru e-commerce. Proponowany program ma na celu wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności skoncentrowane na wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji związanych z funkcjonowaniem handlu elektronicznego oraz ich bezpośrednie przełożenie na praktyczne rozwiązania technologiczne.

Studia podyplomowe „E-commerce dla praktyków” dedykowane są w szczególności osobom zajmującym się handlem elektronicznym w sektorze prywatnym oraz osobom planującym ubiegać się o stanowiska związane z rozwojem branży sprzedażowej on-line w najbliższej przyszłości, jak również osobom pragnącym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program studiów został opracowany w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a przewidziane do osiągniecia efekty uczenia się uwzględniają charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 7, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Program studiów przewiduje uzyskanie 32 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów) w ramach całego toku nauki.

Kadrę dydaktyczną na studiach podyplomowych „E-commerce dla praktyków” stanowić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa, a także przedsiębiorcy - praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki tej współpracy program studiów ma charakter praktyczny, a słuchacze mają dostęp do najnowszej wiedzy z obszaru informatyki, marketingu w handlu elektronicznym oraz optymalizacją konwersji w sklepach internetowych czy zarządzania projektami w dobie transformacji cyfrowej. Włączenie w proces dydaktyczny profesjonalnych specjalistów z zakresu informatyki i handlu elektronicznego pozwala na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności efektywnego zarządzania handlem elektronicznym na standardowych i dedykowanych platformach e-commerce.

Absolwenci, dzięki zdobytej w trakcie zajęć wiedzy oraz nabytym umiejętnościom, uzyskują kwalifikacje do pracy na autonomicznych stanowiskach związanych z handlem elektronicznym wymagających przeprowadzania zaawansowanych analiz potencjału rynku i konkurencji w obszarze szeroko rozumianej cyfryzacji. Opracowany program studiów zapewnia uzyskanie równowagi między przekazywaniem wiedzy a kształtowaniem postaw kreatywnych poprzez:

Przewidziane w programie studiów zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, case-study oraz multimedialnych wykładów. Aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę, jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.


Realizowane przedmioty:
I SEMESTR

 • Zarządzanie marketingowe w e-biznesie,
 • Podstawy e-biznesu i e-commerce,
 • Relacje interpersonalne konsumentów w Internecie,
 • Narzędzia marketingowe w handlu elektronicznym,
 • Platformy sprzedażowe w e-commerce,
 • Prawo w e-biznesie,
 • Modelowanie i wizualizacja produktu 2D,

II SEMESTR

 • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej,
 • Skanowanie produktu 3D,
 • Zarządzanie handlem elektronicznym,
 • Technologie i aplikacje w budowie ekosystemu e-commerce,
 • Zarządzanie obsługą klienta w e-biznesie,
 • Platformy sprzedażowe w e-commerce – projekt.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze wymieniają się również doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w dalszej karierze zawodowej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą dodatkowo:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania handlem elektronicznym
  i podejmowania decyzji sprzedażowych;
 • pogłębić świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia;
 • podnieść efektywność zarzadzania zespołem, projektem, działem, firmą;
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, w tym kryzysowych związanych z obsługą platform sprzedażowych w e-commerce.

Studia podyplomowe „E-commerce dla praktyków” trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Łączna liczba godzin kontaktowych wynosi 158 h.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • studia niestacjonarne dwusemestralne

 • przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2022 - czerwiec 2023

 • czas trwania: 2 semestry 

 • zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E

 • Uwaga: uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: praktycy życia gospodarczego oraz nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.

Kierownik Studiów: dr Dariusz Kloskowski


W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Emilia Nadolna-Czarnota, pokój 103A
tel.: 94 34 39 118 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
emilia.nadolna-czarnota@tu.koszalin.pl


Opłaty za studia:

Łącznie 3800 zł, z czego:

 • 1900 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem

 • 1900 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

 

Załączniki

Nazwa
E-commerce dla praktykow - Podanie.doc pobierz
E-commerce dla praktykow - Kwestionariusz_osobowy.docx pobierz