Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Na rynku pracy brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do realizacji działań inżynierskich szeroko rozumianego procesu budowlanego, w szczególności zagadnień projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów sieciowych ale i również systemów technologicznych. Studia na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane są gwarancją przyszłego zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Sieci i Instalacje Budowlane - jakie to studia ?
Budynki zanim zostaną dopuszczone do użytku, muszą być wyposażone w instalacje i podłączone do sieci.

Studenci poznają technologie związane z wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną zasobów środowiskowych. Dotyczy to najnowocześniejszych metod uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony atmosfery oraz recyklingu, utylizacji i zagospodarowania odpadów.

Absolwenci kierunku Sieci i Instalacje Budowlane otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są poszukiwani jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych, zajmując się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd. Absolwenci są cenionymi pracownikami w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i firmach wykonawczych, jednostkach planowania przestrzennego, organach planowania i kontroli inwestycji.

Absolwenci tego kierunku są pożądanymi pracownikami w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, mających związek z budownictwem, inżynierią i ochroną środowiska, jak również są przygotowani do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Wycena „samego siebie”, czyli pytanie o to, jaki poziom wynagrodzenia będzie adekwatny do moich umiejętności po ukończeniu studiów, to zadanie trudne dla każdego, szczególnie gdy staramy się o pierwszą pracę. Punktem odniesienia mogą być publikowane raporty płacowe, np. Raport płacowy HAYS Polska.

STANOWISKO

MIN1

OPT2

MAX1

Dyrektor techniczny

18 000

22 000

30 000

Kierownik Projektu3

12 000

17 000

25 000

Młodszy Kierownik Projektu

6 000

9 000

10 000

Kierownik Budowy (Infrastruktura)

7 000

14 000

20 000

Kierownik Budowy (Budownictwo ogólne)

9 000

13 000

16 000

Kierownik Robót Sanitarnych

8 000

10 000

13 000

Inżynier Robót Sanitarnych

3 500

  5 000

  7 000

Inżynier Budowy

5 000

  6 500

  7 000

Kosztorysant Instalacji Sanitarnych

3 500

  6 000

  8 000

Projektant (Infrastruktura)

6 000

  9 000

12 000

Projektant Instalacji Sanitarnych HVAC4

5 500

  8 000

14 000

Asystent Projektanta Instalacji Sanitarnych

3 000

  5 500

  7 500

Specjalista utrzymania instalacji

4 000

  8 000

10 000

1) Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełny etat)
2) Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
3) Znajomość procesu inwestycyjnego, doświadczenie w zarządzaniu projektem i budżetem
4) Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem Revit
Dane wg raportu płacowego HAYS Polska 2019 r. (https://www.pulshr.pl/media/plik/69727.html)

Rekrutację na studia pierwszego stopnia na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny z egzaminu maturalnego. Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego z tzw. przedmiotów określonych jako preferowane na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, tj.: geografia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, chemia, biologia, język polski, język obcy nowożytny. 

Studia inżynierskie (I stopnia) - stacjonarne


Studia inżynierskie (I stopnia) - niestacjonarne


O doborze kandydatów decyduje liczba punktów zawarta w protokołach postępowania kwalifikacyjnego. Laureaci i finaliści olimpiad z przedmiotów ścisłych stopnia centralnego przyjmowani są z pominięciem postępowania. Postępowanie rekrutacyjne zapewnia równe szanse osobom z maturą dwujęzyczną, międzynarodową, a także osobom posiadającym świadectwo egzaminu równoważnego z egzaminem maturalnym zdanego w innym kraju.

Program studiów na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane trwa 8 semestrów, obejmujących kształcenie: ogólne, podstawowe i kierunkowe. Kształceniu kierunkowemu przypisano 122 z łącznej liczby 240 punktów ECTS dla całego programu studiów. Kierunkowe kursy przedmiotowe pogrupowano w następujących modułach: Geodezji, Geotechniki i Gospodarki Wodnej; Podstaw Elektryki; Sieci Sanitarnych; Instalacji Sanitarnych; Niekonwencjonalnych Źródeł Energii; Technologii Wody, Ścieków i Odpadów; Praktyk oraz Dyplomowania. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które pozwalają weryfikować wiedzę i praktyczne umiejętności oraz umożliwiają lepsze przygotowanie do zawodu.

Studenci mają możliwość otrzymać tzw. stypendium fundowane od firm zewnętrznych z którymi Politechnika Koszalińska zawarła odpowiednie umowy. Najnowsze porozumienie dotyczy firmy Arka (szczegóły porozumienia LINK), która ustala corocznie liczbę Stypendystów oraz miesięczną kwotę stypendium dla studentów V semestru studiów I stopnia na na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane. Przyznane stypendium wypłacane będzie co miesiąc przez okres czterech semestrów, poczynając od semestru V. Za semestr uważa się umownie czas 5 miesięcy. 

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1247/sieci-i-instalacje-budowlane

Cyklicznie przy współudziale organizacji branżowych - PZIiTB (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa) oraz PZIiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) organizowane są konkursy na najlepsze prace dyplomowe, w wyniku których wręczane są nagrody pieniężne.

Uczelnia dysponuje kompleksem budynków dydaktycznych usytuowanym przy ulicy Śniadeckich 2. Mieszczą się tu wydziałowe sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i seminaryjne, laboratoria przedmiotowe, pracownie komputerowe, wydziałowa czytelnia oraz Biuro Wydziału. Do realizacji zajęć przeznaczono 22. sale, które mogą pomieścić od 22 do 56 osób. Do dyspozycji dostępne są również dwie aule mieszczące odpowiednio 200 i 120 osób. Wydziałowe laboratoria oraz pracownie dydaktyczne i badawcze związane są z Katedrami. Większość sal dydaktycznych jest wyposażona w zestawy sprzętu audiowizualnego, umożliwiające polisensoryczne udostępnianie treści kształcenia. Ponadto do realizacji zajęć przeznaczono laboratorium informatyczne i pracownię komputerową. W zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, Wydział wykorzystuje również infrastrukturę dydaktyczną innych jednostek uczelni. Do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wykorzystywane są hale sportowe przy ul. Śniadeckich 2 i przy ul. Racławickiej 15-17. W obiektach kampusu przy ulicy Racławickiej 15-17 znajduje się biblioteka Politechniki.

 

Studia to nie tylko nauka. Na życie studenckie składa mnóstwo najróżniejszych elementów i dlatego różnie jest odbierane przez studentów. Dla jednych to impreza, dla drugich wolność, a jeszcze dla innych – wstęp do dojrzałego życia. Wypoczynek po trudach studiowania gwarantują pobliskie nadmorskie miejscowości, takie jak: Ibiza północy czyli Mielno, Unieście, Łazy, Chłopy oraz Sarbinowo.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych (Art. 14, ust. 3, pkt. 2. i 4. – Prawo Budowlane, Dz. U. 2020.1333 z dn. 03 sierpnia 2020 r.).
Aby uzyskać uprawnienia zawodowe w tzw. pełnym zakresie, niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia, czyli uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK.

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1247/sieci-i-instalacje-budowlane

Darmowe liczniki odwiedzin