Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI 
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
- KSIĘGA JAKOŚCI


 Obszar 1.       Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się

1.1. Procedura projektowania i zatwierdzania programów studiów

1.2. Procedura okresowego przeglądu programów studiów

Obszar 2.        Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

2.1. Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się          

2.2. Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Obszar 3.        Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich

3.1. Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich

Obszar 4.        Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów

4.1. Procedura wsparcia dydaktycznego studentów

4.2. Procedura wsparcia materialnego

4.3. Procedury wsparcia naukowego studentów z uwzględnieniem przyjazdów i wyjazdów międzynarodowych w ramach programów Erasmus+ i Ceepus               

Obszar 5.         Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

5.1. Procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

5.2. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe

5.3. Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Obszar 6.        Doskonalenie kadry dydaktycznej

6.1. Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowej

6.2. Procedura oceny kadry dydaktycznej i naukowej  

6.3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

6.4. Procedura badania opinii studentów

Obszar 7.        Proces dyplomowania

7.1. Procedura dyplomowania

Obszar 8.        Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki

8.1. Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej

8.2. Procedura oceny i uzupełniania zasobów bibliotecznych

8.3. Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Obszar 9.        Zasady weryfikacji poziomu naukowego (procedura w aktualizacji)

Obszar 10.      Zlecanie, weryfikacja i realizacja zajęć dydaktycznych

10.1. Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych

Obszar 11.      Upublicznianie informacji o programach studiów

  11.1. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów           

Obszar 12.      Polityka finansowa jednostki (procedura w aktualizacji)

12.1. Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki  

Obszar 13.      Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki

13.1. Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki

Obszar 14.      Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

14.1. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów