Filia Politechniki Koszalińskiej

Księga Jakości

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W FILII POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

 

Obszar 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się

1.1. Procedura projektowania i zatwierdzania programów studiów
       Załącznik 1_Tabela programów studiów.pdf
       Załącznik 2a_Karta kursu.pdf
       Załącznik 2b_Karta kursu.pdf
       Załącznik 3_Instrukcja opracowania karty.pdf

1.2. Procedura okresowego przeglądu programów studiów

Obszar 2. Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

2.1. Procedura oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się
       Załącznik 1_Karta oceny efektów
2.2. Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Obszar 3. Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich

3.1. Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich
       Załącznik 1_Wzór umowy.pdf
       Załącznik 2_Wzór porozumienia.pdf
       Załącznik 3_Skierowanie na praktykę.pdf
       Załącznik 4_Harmonogram praktyki.pdf
       Załącznik 5_Wniosek o przyspieszenie praktyki.pdf
       Załącznik 6_
Ankieta oceny studenckiej praktyki zawodowej.pdf
       Załącznik 7_Karta oceny studenta.pdf
       Załącznik 8_Sprawozdanie z praktyki.pdf
       Załącznik 9_Ankieta przedsiębiorcy.pdf
       Załącznik 10_Regulamin praktyk studenckich.pdf
       Załącznik 11_
Programy praktyk studenckich.pdf
       Załącznik 12_
Karta hospitacji praktyk.pdf
       Załącznik 13_
Kwestionariusz-w sprawie opinii pracodawców.pdf

Obszar 4. Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów

4.1. Procedura wsparcia dydaktycznego studentów
       Załącznik 1_Podanie o indywidualną organizację kursów.pdf
       Załącznik 2_Druk powołania opiekuna.pdf
       Załącznik 3_Zakres obowiązków opiekuna.pdf

4.2. Procedura wsparcia materialnego studentów w procesie uczenia się
       Załącznik 1_Regulamin świadczeń dla studentów PK_2022
       
Załącznik 2_Oświadczenie członka komisji-dane osobowe.pdf
       Załącznik 2_Wniosek o nadanie upowaznienia.pdf

4.3. Procedura wsparcia naukowego studentów

Obszar 5. Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia

5.1. Procedura rekrutacji na studia I stopnia
5.2. Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Obszar 6. Doskonalenie kadry dydaktycznej

6.1. Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowej
        Zalacznik_1 Regulamin zatrudniania i wynagradzania
6.2. Procedura oceny kadry dydaktycznej i naukowej
       Zalacznik_1a_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_1b_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_1c_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_2_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_3_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_4_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zalacznik_5_do_Zarzadzenia_Nr_38/2020.pdf
       Zarzadzenie_Nr_38/2020.pdf
       Zarzadzenie_Nr_58/2021.pdf

6.3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
       Załącznik 1_Plan hospitacji.pdf
       Załącznik 2_Protokół z hospitacji.pdf
       Załącznik 3_Sprawozdanie z hospitacji.pdf
       Załącznik 4_Zarzadzenie nr 5_2015.pdf
       Załącznik 5_Regulamin hospitacji zajęć.pdf

6.4. Procedura badania opinii studentów
        Załącznik 1_Zarządzenie nr 8/2021.pdf
        Załącznik 2_ Ankieta oceny kursu przedmiotowego.pdf
       Załącznik 3_Ankieta oceniająca jakość kształcenia.pdf
       Załącznik 4_Ankieta dotycząca motywu wyboru oferty PK.pdf
     

Obszar 7. Proces dyplomowania

7.1. Procedura dyplomowania
       Załącznik 1_Oświadczenie studenta.pdf
       Załącznik 2_Wniosek o wydanie dyplomu.pdf
       Załącznik 3_Oświadczenie w sprawie zwrotu legitymacji.pdf
       Załącznik 4_Karta obiegowa.pdf
       Załącznik 5_Oswiadczenie o udostepnieniu pracy dyplomowej.pdf
       Załącznik 6_Wniosek o skierowanie pracy na konkurs.pdf
       Załącznik 7_Wniosek studenta o przesunięcie terminu złożenia pracy.pdf
       Załącznik 8_Wzór protokołu z przebiegu egzaminu.pdf
       Załącznik 9_Oświadczenie w sprawie egzaminu zdalnego.pdf
       Załącznik 10_Klauzula informacyjna RODO.pdf

Obszar 8. Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki

8.1. Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej
8.2. Procedura oceny i uzupełniania zasobów bibliotecznych
8.3. Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Obszar 9. Zasady weryfikacji poziomu naukowego jednostki

           9.1. Procedura zasady weryfikacji poziomu naukowego jednostki

Obszar 10. Zlecanie i realizacja zajęć dydaktycznych

10.1. Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych
         Załącznik 1_Karta dorobku nauczyciela.pdf
         Załącznik 2_Formularz zmiany terminu realizacji zajeć.pdf
         Załącznik 3_Pismo_Okolne_Nr_10-06.pdf

Obszar 11. Upublicznianie informacji o programach studiów

11.1. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów
         Załącznik 1_Karta kursu.xlsx

Obszar 12. Polityka finansowa jednostki

12.1. Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki
         Załącznik 1_Szablon planu rzeczowo-finansowego.pdf

Obszar 13. Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki

13.1. Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki

Obszar 14. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

14.1. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów
         Załącznik 1. Procedura przeprowadzania badania.pdf
         Załącznik 2. Formularz.pdf
         Załącznik 3. Ankieta BLZA.pdf

 


 

Załączniki

Nazwa
Procedura 11.1. pobierz
11.1.1_Załącznik 1 pobierz
Procedura 10.1. pobierz
10.1.1_Załącznik 1 pobierz
10.1.2_Załącznik 2 pobierz
10.1.3_Załącznik 3 pobierz
Procedura 7.1. pobierz
Procedura 9.1. pobierz
7.1.1_Załącznik 1 pobierz
7.1.2_Załącznik 2 pobierz
7.1.3_Załącznik 3 pobierz
7.1.4_Załącznik 4 pobierz
7.1.5_Załącznik 5 pobierz
7.1.6_Załącznik 6 pobierz
7.1.7_Załącznik 7 pobierz
7.1.8_Załącznik 8 pobierz
7.1.9_Załącznik 9 pobierz
7.1.10_Załącznik 10 pobierz
Procedura 6.4. pobierz
6.4.1_Załącznik 1 pobierz
6.4.2_Załącznik 2 pobierz
6.4.3_Załącznik 3 pobierz
6.4.4_Załącznik 4 pobierz
Procedura 6.3. pobierz
6.3.1_Załącznik 1 pobierz
6.3.2_Załącznik 2 pobierz
6.3.3_Załącznik 3 pobierz
6.3.4_Załącznik 4 pobierz
6.3.5_Załącznik 5 pobierz
Procedura 1.1. .pdf pobierz
Załącznik 1.1-1.pdf pobierz
Załącznik 1.1-2a.pdf pobierz
Załącznik 1.1-2b.pdf pobierz
Załącznik 1.1-3.pdf pobierz
Procedura 1.2. .pdf pobierz
Procedura 8.1. .pdf pobierz
Procedura 8.2. .pdf pobierz
Procedura 8.3. .pdf pobierz
Procedura 12.1. .pdf pobierz
Załącznik 12.1-1.pdf pobierz
Procedura 13.1. .pdf pobierz
Procedura 14.1..pdf pobierz
Załącznik 14.1-1.pdf pobierz
Załącznik 14.1-2.pdf pobierz
Załącznik 14.1-3.pdf pobierz
3.1.1_Załącznik 1 pobierz
3.1.2_Załącznik 2 pobierz
3.1.3_Załącznik 3 pobierz
3.1.4_Załącznik 4 pobierz
3.1.5_Załącznik 5 pobierz
3.1.6_Załącznik 6 pobierz
3.1.7_Załącznik 7 pobierz
3.1.8_Załącznik 8 pobierz
3.1.9_Załącznik 9 pobierz
3.1.10_Załącznik 10 pobierz
3.1.11_Załącznik 11 pobierz
3.1.12_Załącznik 12 pobierz
3.1.13_Załącznik 13 pobierz
Procedura 3.1. pobierz
2.1.1_Załącznik 1 pobierz
Procedura 2.1. pobierz
Procedura 2.2. pobierz
Procedura 4.1. pobierz
4.1.1_Załącznik 1 pobierz
4.1.2_Załącznik 2 pobierz
4.1.3_Załącznik 3 pobierz
Procedura 4.2. pobierz
4.2.1_Załącznik 1 pobierz
4.2.2_Załącznik 2 pobierz
4.2.3_Załącznik 3 pobierz
Procedura 4.3. pobierz
Procedura 5.1. pobierz
Procedura 5.2. pobierz
Procedura 6.1. pobierz
6.1.1_Regulamin pobierz
Procedura 6.2. pobierz
6.2.1a_Załącznik 1a pobierz
6.2.1b_Załącznik 1b pobierz
6.2.1c_Załącznik 1c pobierz
6.2.2_Załącznik 2 pobierz
6.2.3_Załącznik 3 pobierz
6.2.4_Załącznik 4 pobierz
6.2.5_Załącznik 5 pobierz
6.2_Zarządzenie 38_2020 pobierz
6.2_Zarządzenie 58_2021 pobierz