Filia Politechniki Koszalińskiej

Księga Jakości

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W FILII POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

 

Obszar 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się

1.1. Procedura projektowania i zatwierdzania programów studiów
       Załącznik 1_Tabela programów studiów.pdf
       Załącznik 2a_Karta kursu.pdf
       Załącznik 2b_Karta kursu.pdf
       Załącznik 3_Instrukcja opracowania karty.pdf

1.2. Procedura okresowego przeglądu programów studiów

Obszar 2. Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

2.1. Procedura oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się
       Załącznik 1_Karta oceny efektów
2.2. Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Obszar 3. Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich

3.1. Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich
       Załącznik 1_Wzór umowy.pdf
       Załącznik 2_Wzór porozumienia.pdf
       Załącznik 3_Skierowanie na praktykę.pdf
       Załącznik 4_Harmonogram praktyki.pdf
       Załącznik 5_Wniosek o przyspieszenie praktyki.pdf
       Załącznik 6_Wniosek o zaliczenie praktyki.pdf
       Załącznik 7_Karta oceny studenta.pdf
       Załącznik 8_Sprawozdanie z praktyki.pdf
       Załącznik 9_Ankieta przedsiębiorcy.pdf
       Załącznik 10_Regulamin praktyk studenckich.pdf

Obszar 4. Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów

4.1. Procedura wsparcia dydaktycznego studentów
       Załącznik 1_Podanie o indywidualną organizację kursów.pdf
       Załącznik 2_Druk powołania opiekuna.pdf
       Załącznik 3_Zakres obowiązków opiekuna.pdf

4.2. Procedura wsparcia materialnego studentów w procesie uczenia się
       Załącznik 1_Oświadczenie członka komisji-dane osobowe.pdf
       Załącznik 2_Wniosek o nadanie upowaznienia.pdf

4.3. Procedura wsparcia naukowego studentów

Obszar 5. Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia

5.1. Procedura rekrutacji na studia I stopnia
5.2. Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Obszar 6. Doskonalenie kadry dydaktycznej

6.1. Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowej
6.2. Procedura oceny kadry dydaktycznej i naukowej
       Zalacznik_1a_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_1b_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_1c_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_2_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_3_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_4_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zalacznik_5_do_Zarzadzenia_Nr_20-38.pdf
       Zarzadzenie_Nr_20-38.pdf

6.3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
       Załącznik 1_Plan hospitacji.pdf
       Załącznik 2_Protokół z hospitacji.pdf
       Załącznik 3_Sprawozdanie z hospitacji.pdf
       Załącznik 4_Zarzadzenie nr 5_2015.pdf
       Załącznik 5_Regulamin hospitacji zajęć.pdf

6.4. Procedura badania opinii studentów
       Załącznik 1_ Ankieta oceny kursu przedmiotowego.pdf
       Załącznik 2_Ankieta oceniająca jakość kształcenia.pdf
       Załącznik 3_Ankieta dotycząca motywu wyboru oferty PK.pdf
       Załącznik 4_Zarządzenie nr 41_2013.pdf

Obszar 7. Proces dyplomowania

7.1. Procedura dyplomowania
       Załącznik 1_Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.pdf
       Załącznik 2_Karta dyplomanta.pdf
       Załącznik 3_Wykaz prac dyplomowych prowadzonych przez promotora.pdf
       Załącznik 4_Karta opinii_recenzji.pdf
       Załącznik 5_Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.pdf
       Załącznik 6_Protokół z przebiegu egzaminu.pdf
       Załącznik 7_Oswiadczenie o udostepnieniu pracy dyplomowej.pdf
       Załącznik 8_Wniosek o skierowanie pracy na konkurs.pdf
       Załącznik 9_Wniosek studenta o przesunięcie terminu złożenia pracy.pdf
       Załącznik 10_Karta obiegowa.pdf

Obszar 8. Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki

8.1. Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej
8.2. Procedura oceny i uzupełniania zasobów bibliotecznych
8.3. Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Obszar 10. Zlecanie i realizacja zajęć dydaktycznych

10.1. Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych
         Załącznik 1_Karta dorobku nauczyciela.pdf
         Załącznik 2_Formularz zmiany terminu realizacji zajeć.pdf
         Załącznik 3_Pismo_Okolne_Nr_10-06.pdf

Obszar 11. Upublicznianie informacji o programach studiów

11.1. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów
         Załącznik 1_Karta kursu.xlsx

Obszar 12. Polityka finansowa jednostki

12.1. Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki
         Załącznik 1_Szablon planu rzeczowo-finansowego.pdf

Obszar 13. Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki

13.1. Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki

Obszar 14. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

14.1. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów
         Załącznik 1. Procedura przeprowadzania badania.pdf
         Załącznik 2. Formularz.pdf
         Załącznik 3. Ankieta BLZA.pdf

 


 

Załączniki

Nazwa
Procedura 1.1. .pdf pobierz
Załącznik 1.1-1.pdf pobierz
Załącznik 1.1-2a.pdf pobierz
Załącznik 1.1-2b.pdf pobierz
Załącznik 1.1-3.pdf pobierz
Procedura 1.2. .pdf pobierz
Procedura 2.1. .pdf pobierz
Załącznik 2.2-1.pdf pobierz
Procedura 2.2..pdf pobierz
Procedura 3.1. .pdf pobierz
Załącznik 3.1-1.pdf pobierz
Załącznik 3.1-2.pdf pobierz
Załącznik 3.1-3.pdf pobierz
Załącznik 3.1-4.pdf pobierz
Załącznik 3.1-5.pdf pobierz
Załącznik 3.1-6.pdf pobierz
Załącznik 3.1-7.pdf pobierz
Załącznik 3.1-8.pdf pobierz
Załącznik 3.1-9.pdf pobierz
Załącznik 3.1-10.pdf pobierz
Procedura 4.1. .pdf pobierz
Załącznik 4.1-1.pdf pobierz
Załącznik 4.1-2.pdf pobierz
Załącznik 4.1-3.pdf pobierz
Procedura 4.2. .pdf pobierz
Załącznik 4.2-1.pdf pobierz
Załącznik 4.2-2.pdf pobierz
Procedura 4.3. .pdf pobierz
Procedura 5.1. .pdf pobierz
Procedura 5.2. .pdf pobierz
Procedura 6.1. .pdf pobierz
6.2-Zarzadzenie_Nr_20-38.pdf pobierz
Procedura 6.2. .pdf pobierz
Zalacznik 6.2-1a.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-1b.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-1c.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-2.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-3.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-4.pdf pobierz
Zalacznik 6.2-5.pdf pobierz
Procedura 6.3. .pdf pobierz
Załącznik 6.3-1.pdf pobierz
Załącznik 6.3-2.pdf pobierz
Załącznik 6.3-3.pdf pobierz
Załącznik 6.3-4.pdf pobierz
Załącznik 6.3-5.pdf pobierz
Procedura 6.4. .pdf pobierz
Załącznik 6.4-1.pdf pobierz
Załącznik 6.4-2.pdf pobierz
Załącznik 6.4-3.pdf pobierz
Załącznik 6.4-4.pdf pobierz
Procedura 7.1. .pdf pobierz
Załącznik 7.1-1.pdf pobierz
Załącznik 7.1-2.pdf pobierz
Załącznik 7.1-3.pdf pobierz
Załącznik 7.1-4.pdf pobierz
Załącznik 7.1-5.pdf pobierz
Załącznik 7.1-6.pdf pobierz
Załącznik 7.1-7.pdf pobierz
Załącznik 7.1-8.pdf pobierz
Załącznik 7.1-9.pdf pobierz
Załącznik 7.1-10.pdf pobierz
Procedura 8.1. .pdf pobierz
Procedura 8.2. .pdf pobierz
Procedura 8.3. .pdf pobierz
Procedura 10.1..pdf pobierz
Załącznik 10.1-1.pdf pobierz
Załącznik 10.1-2.pdf pobierz
Załącznik 10.1-3.pdf pobierz
Procedura 11.1. .pdf pobierz
Załącznik 11.1-1.xlsx pobierz
Procedura 12.1. .pdf pobierz
Załącznik 12.1-1.pdf pobierz
Procedura 13.1. .pdf pobierz
Procedura 14.1..pdf pobierz
Załącznik 14.1-1.pdf pobierz
Załącznik 14.1-2.pdf pobierz
Załącznik 14.1-3.pdf pobierz