Filia Politechniki Koszalińskiej

Hospitacja i jej cele

Hospitacja – jedna z form sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć i polega na udziale w zajęciach prowadzonych przez hospitowanego wykładowcę.

Cel hospitacji: Stałe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku Inżyniera i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym prowadzonym w Filii PK w Szczecinku.

Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych jest elementem mobilizacji pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych, stosowania nowatorskich metod nauczania oraz dbałości o wysoką jakość merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć. Procedura hospitacji obejmuje: wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria i inne zajęcia dydaktyczne wskazane przez Dziekana/Dyrektora. Hospitacja prowadzona jest zgodnie z arkuszem hospitacyjnym. Ocenie podlegają: organizacja i przebieg zajęć, określenie celu dydaktycznego zajęć i jego zgodności z programem studiów oraz kartą kursu (treścią i efektami kształcenia), przygotowanie i komunikatywność prowadzącego zajęcia, konstrukcja metodyczna i wartość merytoryczna zajęć, umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacja, zachęcanie do dyskusji oraz współdziałania w grupie, wykorzystanie środków dydaktycznych, przygotowanie materiałów dla studentów (formularzy pracy, skryptów, przykładowej literatury itp.).  

Plany hospitacji

 


 

 

 

Załączniki

Nazwa