Filia Politechniki Koszalińskiej

Strategia rozwoju


Misja i strategia rozwoju

Misją Politechniki Koszalińskiej jest „kształcenie społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz udział w życiu społecznym, zapewniające uczelni przyczynianie się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i społecznych przez całe aktywne życie”. W swojej misji Politechnika Koszalińska jako priorytet działalności, uznaje osiągnięcie ugruntowanej pozycji uczelni krajowej. Ma się to dokonać poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczono m.in.:

  • stworzenie specjalizacji naukowych charakterystycznych dla regionu,
  • kształcenie uwzględniające wymagania przedsiębiorców w regionie,
  • zapewnienie jakości kształcenia gwarantującego dominującą pozycję w regionie,
  • ciągłą modernizację bazy materialnej dla potrzeb kształcenia,
  • osiągnięcie przez Uczelnię pozycji silnego ośrodka opiniotwórczego.

Jednym z głównych zadań kierunku studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania twórczych rozwiązań we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszą aparaturą i maszynami, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa drewna i meblarstwa. Kontakt studenta z przemysłem realizowany będzie podczas zajęć laboratoryjnych oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Znaczna część zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych realizowana będzie przez osoby z doświadczeniem praktycznym, zdobytym w zakładach związanych z przemysłem drzewnym. Ujęcie grup przedmiotów w monotematyczne moduły kształcenia zakończone projektem podsumowującym umożliwia przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w przemyśle. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o wiedzę praktyczną pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego (w branży: płyt drewnopodobnych, meblarskiej, stolarki budowlanej, tartakach) na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn, automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami do obróbki i przetwórstwa drewna).


Rada ds. Strategii Rozwoju Wydziału Przemysłu Drzewnego  /  04.07.2017

04.07.2017 po raz pierwszy obradowała Rada ds. Strategii Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego. Jest to organ doradczy, wspierający Radę Zamiejscowego Wydziału Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Celem działania Rady ds. Strategii Rozwoju Wydziału jest dbałość o zgodność kierunków działania Wydziału z potrzebami regionu oraz przemysłu, dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia na Wydziale Przemysłu Drzewnego, tworzenie warunków do ścisłej współpracy studentów środowiska naukowego i dydaktycznego Wydziału z przedsiębiorcami, władzami regionu oraz innymi podmiotami związanymi z rozwojem przemysłowym i kulturowym regionu. Członkowie rady, której przewodził dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz  spotkali się w Kronospan Design Center. W jej skład oprócz reprezentantów środowiska akademickiego wchodzą również przedstawiciele zakładów przemysłowych (ściśle współpracujących z firmą Kronospan w ramach Szczecineckiego Klastra Meblowego), władz samorządu powiatu szczecineckiego, miasta Szczecinek oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Z ramienia samorządu powiatu szczecineckiego w rzeczonej Radzie zasiedli: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.

Podczas posiedzenia szczegółową Strategię Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego 2017 – 2020 przedstawił przewodniczący dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz. Tuż po zakończonym wykładzie członkowie Rady mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na jej temat.

Powinniśmy doprecyzować pytania: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy i w jakim obszarze chcemy działać? – mówił Starosta Krzysztof Lis, który na wstępie zaznaczył, że w jego opinii Strategia powinna przybrać formę długofalową 2017 – 2030.  – Czy Wydział ma edukować studentów z terenu powiatu, a w konsekwencji odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych podmiotów gospodarczych, czy też zaspokajać potrzeby subregionu? Jeśli mówimy o drugiej opcji, to przecież graniczymy z województwem pomorskim i wielkopolskim, a w obszarze naszego zainteresowania znajdują się powiaty: koszaliński, świdwiński, drawski, wałecki oraz człuchowski (…)

Starosta wyraził przekonanie, ze Rada powinna poszukać partnerów wśród szkół średnich sąsiednich powiatów, których poszczególne klasy mogłyby - podobnie jak kierunek technik technologii drewna w ZS nr 5 - stać się klasami patronackimi, ściśle związanymi z przemysłem drzewnym.

(…) Nasz potencjał jest ogromny – kontynuował Starosta. – Ale za chwilę może okazać się, że analogiczny potencjał może zaistnieć w Złocieńcu, Drawsku czy Wałczu. Jeśli tak, to naszym zadaniem jako Rady ds. Strategii Rozwoju, jest aby ten Wydział bazował również na studentach z terenów innych powiatów.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala złożył deklarację chęci współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Przemysłu Drzewnego po przez możliwość  skorzystania ze środków przeznaczonych na szkolenia.

Na koniec posiedzenia odbyło się głosowanie w wyniku, którego Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego została zaakceptowane przez wszystkich członków Rady. 

       

Kolejne posiedyenie Rad ds. Strategii Rozwoju Wydziału Przemysłu Drzewnego odbyło się już w nowych pomieszczeniach Wydziału przy ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz przywitał członkow Rady i poprosił Prodziekana dr inż. Sławomira Nagnajewicza do zaprezentowania sprawozdania z dzialalności dydaktycznej wydzialu w roku 2018-2019. W kolejnej części dr inż. Wiesław Szada-Borzyszkowski zaprezentował sprawozdanie z dzialalności dotyczącej promocji Wydziału i współpracy z placówkami oświatowymi oraz plany promocyjne. Dziekn przedstawił sprawozdanie z działalności Wydzialu dotyczącej współpracy z otoczeniem gospodarczym. W kolejnej części przedstawiony został projekt zmian programu i struktury siatki studiów w związku ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Polskich Ram Kwalifikacji (Prodziekan WPD dr inż. Slawomir Nagnajewicz). Kanclerz Uczelni dr inż. Artur Wezgraj zaprezentował projekt zmian struktury Politechniki Koszalińskiej w kontekście funkcjonowania Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku. Na koniec odbyła się dyskusja.

     

     

 

Załączniki

Nazwa
Skład rady ds strategii i rozwoju.docx pobierz