Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Prezentacja ze spotkania organizacyjnego w dniu 6.10.2023

Dane potrzebne do zgłoszenia ZUS  wersja.docxwersja.pdf

Oświadczenie w celu ustalenia obowiazku ubezpieczeń społecznych wersja.docxwersja.pdf

Oświadczenie o numerze konta bankowgo  wersja.docxwersja.pdf

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  wersja.docx ; wersja.pdf

Wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego  - wersja.docx ; wersja.pdf

Wniosek o udzielenie przerwy wypoczynkowej wersja.docx ; wersja.pdf

Wniosek o zawieszenie ksztłacenia - wersja.docx ; wersja.pdf

Oświadczenie o podjęciu kształcenia przy wznowieniu - wersja.docx ; wersja.pdf

Oświadczenie o utracie legitymacji doktoranta ELD - wersja.docx ; wersja.pdf


Wniosek o wyznaczenie promotorawersja.docxwersja.pdf

Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczegowersja.docxwersja.pdf

Wniosek o zmianę promotora - wersja.docxwersja.pdf

Wniosek o zmiane promotora pomocniczego - wersja.docxwersja.pdf


Indywidualny plan badawczy IPB - formularz 2024 - wersja.docx ; wersja.pdf

Indywidualny plan badawczy - efekty uczenia się EUS

Individual research plan (IPB - English version) - form 2024 - version.docx ; version.pdf

Individual Research Plan - EUS Learning Outcomes - version.docx ; version.pdf


Oświadczenie do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji - wersja.docx ; wersja.pdf

Prezentacja osiagnięć doktoranta - wersja.ppt


Karta obiegowa - wersja.docxwersja.pdf