Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką badawczą doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach:

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa i transport

 

Wyciąg z Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Prawa i obowiązki doktoranta

§ 27

1. Doktoranci mają prawo do:

1) opieki naukowej promotora;

2) tworzenia samorządu doktorantów;

3) ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim;

4) stypendium doktoranckiego, którego wysokość określa ustawa;

5) ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej;

6) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanych w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych;

7) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

8) korzystania z bibliotek, sieci komputerowych oraz innych dostępnych urządzeń niezbędnych do realizacji badań naukowych na warunkach obowiązujących w Politechnice Koszalińskiej;

9) korzystania z bazy sportowej Politechniki Koszalińskiej na takich samych prawach jak studenci;

10) wyjazdów na staże i stypendia, które mogą być realizowane za zgodą promotora lub promotorów oraz Dyrektora;

11) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów na zasadach określonych w ustawie.

§ 28

1. Do obowiązków doktoranta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Szkoła Doktorska oraz postępowanie zgodnie z regulaminem Szkoły Doktorskiej, w szczególności:

1) postępowanie zgodne ze złożonym ślubowaniem;

2) udział w zajęciach wynikających z programu kształcenia oraz realizacja indywidualnego planu badawczego;

3) przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Politechnice Koszalińskiej;

4) posługiwanie się adresem poczty elektronicznej w domenie Politechniki Koszalińskiej, przydzielonym do kontaktu z nauczycielami akademickimi i administracją Uczelni, przy czym wiadomości przekazane na ten adres e-mail uważa się za doręczone;

5) poddanie się ocenie okresowej w połowie okresu kształcenia oraz bieżącym ocenom pracy naukowej;

6) prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z realizacji indywidualnego planu badawczego;

7) terminowe składanie egzaminów i zaliczeń oraz spełnianie innych wymogów przewidzianych w programie kształcenia;

8) terminowe ukończenie kształcenia zakończone złożeniem rozprawy doktorskiej;

9) niezwłoczne, pisemne informowanie Sekretariatu o zmianach danych personalnych, danych teleadresowych i innych danych mających wpływ na warunki kształcenia i uzyskane uprawnienia. Niepoinformowanie o zmianie adresu oznacza, że korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo;

10) niezwłoczne, pisemne informowanie Sekretariatu o wystąpieniu jakichkolwiek przyczyn wpływających na dopuszczalność pobierania stypendium doktoranckiego lub jego wysokość.

2. Obowiązkiem doktoranta jest opatrywanie afiliacją Szkoły Doktorskiej samodzielnych lub współautorskich publikacji utworów naukowych związanych z rozprawą doktorską.

3. Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Za postępowanie nieuczciwe, uchybiające godności doktoranta, sprzeczne ze złożonym ślubowaniem, za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za przypisywanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, doktorant ponosi odpowiedzialność przed Rektorem lub komisją dyscyplinarną ds. doktorantów.