Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach, którzy zgłosili tematykę badawczą na rok akademicki 2023/2024, w ramach poniższych dyscyplin:

 

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Ekonomia i finanse

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki o polityce i administracji

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej z tematyką badawczą spoza proponowanej listy, po jej uzgodnieniu oraz zgłoszeniu przez potencjalnego promotora. 

 

 

Wyciąg z Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Opieka naukowa nad doktorantem

§13

1.  Szkoła Doktorska zapewnia doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego.

2.  Promotora lub promotorów na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Naukową Dyscypliny, powołuje Dyrektor w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

3.  Promotor (lub promotorzy) powinien być pracownikiem badawczym lub badawczodydaktycznym zatrudnionym w Politechnice Koszalińskiej, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, a także doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w zakresie danej dyscypliny naukowej, potwierdzone aktualnym dorobkiem naukowym oraz powinien wykazywać aktywność w środowisku międzynarodowym.

4.  Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów, z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. ustawy;

3) nie posiada dorobku naukowego związanego z proponowaną tematyką badawczą rozprawy doktorskiej.

5.  Szkoła Doktorska udostępnia na swej stronie internetowej listę potencjalnych promotorów wskazanych przez właściwe Rady Naukowe Dyscyplin wraz z krótkim opisem obszarów badawczych każdego promotora.

6.  Opieka naukowa nad doktorantem może być również sprawowana przez promotora wraz z promotorem pomocniczym. Promotor pomocniczy powinien posiadać stopień doktora oraz dorobek naukowy związany z proponowaną tematyką badawczą rozprawy doktorskiej.

7.  Promotora pomocniczego na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Naukową Dyscypliny, powołuje Dyrektor.

8.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora, właściwa Rada Naukowa Dyscypliny może powierzyć opiekę promotorowi albo promotorowi pomocniczemu niebędącemu pracownikiem Politechniki Koszalińskiej.

9.  Promotor może jednocześnie sprawować opiekę maksymalnie nad 4 doktorantami w Szkole Doktorskiej. Promotor pomocniczy może jednocześnie sprawować opiekę maksymalnie nad 2 doktorantami w Szkole Doktorskiej.

10.  W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki sprawowania opieki naukowej nad doktorantami, Rada Szkoły Doktorskiej może zwiększyć limity określone w ust. 9, jednak nie więcej niż o 2.

11.  Opieka promotorska podlega ewaluacji podczas oceny śródokresowej doktoranta.

12.  Promotor (lub promotorzy) zobowiązany jest do:

1) ustalenia, w porozumieniu z doktorantem, tematu i celu rozprawy doktorskiej;

2) ustalenia z doktorantem indywidualnego planu badawczego (ogólny zakres, metodyka,

harmonogram);

3) wspierania doktoranta w samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej oraz w przygotowaniu publikacji, od momentu rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej;

4) przedstawiania koniecznych opinii w toku kształcenia w Szkole Doktorskiej;

5) przygotowania opinii do oceny śródokresowej i rocznych ocen postępów doktoranta w realizacji indywidualnego planu badawczego;

6) współpracy z Dyrektorem w celu monitorowania postępów doktoranta;

7) wnioskowania do Dyrektora w sprawie skreślenia doktoranta z listy uczestników Szkoły Doktorskiej w przypadku niewypełniania przez doktoranta obowiązków, o których mowa w § 27.

13.  Promotora, promotorów lub promotora pomocniczego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej. Decyzja ta może być podjęta w wyjątkowych przypadkach, w szczególności:

1) śmierci promotora;

2) przewlekłej choroby promotora uniemożliwiającej opiekę naukową nad doktorantem;

3) rezygnacji promotora z opieki naukowej nad doktorantem;

4) gdy Politechnika Koszalińska przestanie być podstawowym miejscem pracy promotora.

14.  W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie, a związanych z opieką naukową nad doktorantem, decyzję podejmuje Dyrektor.