Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Szkoła Doktorska przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i prowadzi kształcenie w trzech dyscyplinach: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transporcie oraz automatyce, elektronice i elektrotechnice. Od roku akademickiego 2022/2023 planowane jest także uruchomienie kształcenia w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki *.

Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Przyjęcie następuje w drodze konkursu, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Aktualne dyscypliny oraz zasady i harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce "Rekrutacja".

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne, trwa 4 lata, a każdy doktorant otrzymuje stypendium. Doktorant zdobywa niezbędne kompetencje i umiejętności, uzyskuje zaawansowaną wiedzę w wybranych dyscyplinach naukowych oraz jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Szkoła Doktorska prowadzi doktorantów przez cały proces kształcenia – począwszy od wyboru promotora i określenia tematyki badawczej, poprzez stworzenie indywidualnego planu badawczego, aż do napisania rozprawy doktorskiej.

 

Doktoranci mają prawo m.in. do:

opieki naukowej promotora

stypendium doktoranckiego

urlopu wypoczynkowego i urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego

ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej

ubezpieczenia społecznego, emerytalnego i rentowego oraz wypadkowego

korzystania z zasobów Politechniki Koszalińskiej

wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże i stypendia

___________________________________________________

* po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce